Больницаларда уьйренивлер оьтгериле

Коронавирус, коронавирус деп маълумат къуралларда да, радио-телевидениеде де, Интернет торларында да гечеси-гюню дегенлей дагъы башгъа тема, масъала арагъа чыкъмай демеге ярай. Бугюнлерде республикабызны бары да ерлеринде халкъ кёп жыйылагъан шатлы жыйынланы, ёлугъувланы, концертлени, спектакллени артгъа салып туралар.

 

Шо масъалагъа байлавлу болуп алдагъы гюнлерде РИА «Дагестанда» Дагъыстанны савлукъ сакълав минист­ри Жамалутдин Гьажиибрагьимов журналистлер булан ёлугъуп, соравлагъа жавап берди. Ол бизге англатгъан кюйде, коронавирус – грип йимик аврув. Шо югъагъан аврувну къарма­гъына айрокъда уллу чагъындагъы адамлар, узакълангъан аврувлары барлар, савлугъу осаллар тюшме бола. Олай да, ол шо аврувну «чапгъынындан» къутулма амал болмаса, медицина идараларда аврувну бакъмагъа гьазир экенни эсгерди.

–Медицина идаралар аврувлар учун вирусгъа къаршы дарманлар, оьзге тарыкъ-герек булан толу кюйде таъмин этилинген. Бары да больницаларда шогъар гьазирленивлер, уьйренивлер оьтгерилип тура. Эгер эпидемия гьал оьрчюгюп гетсе, шону да гёз алгъа тутуп, биз Рес­публиканы югъагъан аврувларыны центрында къошум гьисапда 230 ерни онгаргъанбыз. Шоланы арасындан 130 ер – уллулар учун, 100 ер де гиччилеге гёрсетилген. «Гьалны гьакъында сорама яда башгъа маълумат алма сюегенлер шу номерге сёйлеме боласыз: 8(8722) 67-15-99», – деп билдирди министр.

Савлукъ сакълавну министри сёзюн тамамлай туруп, тыш пачалыкълагъа барма сюегенлер сапарын артгъа салсын деп чакъырыв этди. Гьар ким оьз тазалыгъын болдуруп, чакъ-чакъда къолларын жувмагъа, кёп халкъ жыйылагъан ерлерден ари турмагъа герекни гьакъында да айтды. Жыйынлардан баш къачырма бажарылмай буса, маскалар гийме унутмагъыз деп билдирди.

СУРАТДА: прес-конференцияны вакътиси.