«Биз кёпбюз – Дагъыстан бир»

Жыйынны ача туруп, «Хасавюрт район» деген муниципал къурулувну башчысы Жамболат Салавов 2013-нчю йылда районда этилген ишлени гьакъында айтды.

– Оьтген йыл къыйынлы йыл эди, тек биз оьзюбюзге салынгъан борчланы кютдюк, – деди ол. – Уьстевюне, юрт хозяйстводан аслам гелим алдыкъ. Аслу масъалагъа гьисапланагъан ёлланы гьалы, шоланы даражасы да ёрукълашды демеге ярай. Инг де къыйын деп гьисапланагъан Хасавюрт – Сулевгент, Эндирей ва Ботаюрт – Львовское ёллагъа толу асфальт тутулду. Могилевскоеде де школа къурулуп тура. Декабр айны 29-нда Янгы Кёстекде 140 ери булангъы «Радуга» деген яшлар баву ачылды. Демек, Хасавюрт район оьсювню ёлунда. Дагъысын айтмагъанда, миллетара эришивлер ёкъ, экстремистлеге ва террорчулагъа къаршы ишлер давам этиле.

– Мен Хасавюртгъа гелегеним биринчи гезик тюгюл, – дей Раюдин Юсуфов. –Республиканы башчысы Р.Абдулатипов Халкъ Жыйынында малим этген Ча­къырыв кагъызда 10 аслу программа бар, Хасавюрт районда шоланы кёбюсюне аслам тергев бериле деме ярай. Тек дагъы да агьамият берме герек тармакълар да бар. Савлукъ сакълавда, билим беривде, юрт хозяйствода, экономикада, налогланы жыйывда, террорчулукъгъа къаршы ишлер юрютювде чечилме тарыкълы шайлы ишлер бар. Республиканы башчысы да айтгъанлай, Дагъыстан бир – биз кёпбюз, шо кёп адам республиканы атын оьрге гётермек учун къаст къылма герек.

Гелеген йыл болгъанча республиканы 450 школасы янгы гёрсетив алатлар булан ясандырылажакъ. Шолардан онусу Хасавюрт районну уллу школаларына берилежек, демек, гьар охувчу яш Моск­вадагъы МГУ-ну дарс беривчюсюню лекциясына тынглама болажакъ. Мен бу мисалны негьакъ гелтирмеймен. Яшланы билимлерин артдырма герек. Олар учун ата-ана къачан болгъанча ЕГЭ-лени берип туражакъ?

Ондан сонг сёйлеген И.Ханмурзаев буса Дагъыстанны пачалыкъ къурулушу амалгъа гелген гюнюнден тутуп, бугюнлеге ерли тарихи ёлуну гьакъында айтды.

Гюнню экинчи яртысында къонакълар, башында Жамболат Салавов да булан Эндирейдеги 1 номерли школаны коллективи булан ёлукъду.

Мунда Р.Юсуфов аслу гьалда «Билим берив гьакъдагъы» программаны айланасында сёйледи.

Школаны директору Айзанат Абуталипова Дагъыстанны башчысыны Халкъ Жыйынгъа Чакъырыв кагъыз булан таныш экенни ва шо арагъа салып ойлашынгъанны гьакъында айтды. Ра­йонну башчысы Эндирейге этип турагъан кёмекни де уллу баракалла булан эсгерди. Ол артда къонакълагъа баракалла билдирди ва Бийсолтан Гьажимуратовну «Эревюллю Эндирей» деген китапларын савгъат этди.Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,


оьз мухбирибиз.

Суратда: Эндирейде болгъан жыйындан гёрюнюш.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля