Бажарывлу медицина къуллукъчу

Бектемирова Нурият Абдуллаевна Буйнакск районну Янгыкъумукъ юртундагъы участка больницасында чалышагъан инг бажарывлу медицина къуллукъчуланы бириси санала. Ол 1974-нчю йыл бу юртлу Абдулланы ва школада биология дарсланы юрютеген Нажабатны агьлюсюнде тувгъан.

1989-нчу йыл Янгыкъумукъдагъы орта школаны яхшы къыйматлар булан битдирип, Челябинск шагьардагъы медицина училищеге охума тюше. Арадан бир йыл гетип, арза да язып, Буйнакскидеги медицина училищеге гёчюрюле ва 1991-нчи йыл ону охуп битдире. Буйнакск шагьардагъы адамны санларында болагъан югъагъан аврувланы ба­гъагъан диспансерге тюшюп процедурный кабинетни медсестрасы болуп эки йыл ишлеген сонг Янгы­къумукъдагъы врачебный амбулаториягъа медсес­тра болуп чыгъа.

2003-нчю йылдан тутуп, бугюн болгъунча, Нурият Абдуллаевна юртдагъы участка больницада стационар медсестра болуп уьстюнлю кюйде чалыша. Намуслу ва бажарывлу загьматы саялы Нуриятгъа иш уьстюнде оьр категория берилген, ону загьмат стажы да 32 йылгъа етише.

Юртлуланы савлугъуну гьайын этип, къыйын гюнлеринде олагъа табулуп, гьазиринде кёмек этип чалышма гьазир турагъан Нурият Бектемировагъа ёлбашчыларыны янындан кёп керенлер Гьюрметлев грамоталар, дипломлар ва акъча савгъатлар тапшурулгъан. Шолай, 2020-нчы йылны 21-нчи июнунда Дагъыстан Республиканы Башчысы В.Васильевни атындан коронавирусну яйылывуну алдын алывгъа этген лайыкълы къошуму учун Баракалла билдирилген, 2022-нчи йылны 14-нчю июнунда къайратлы загьматы ва оьр бажарывлугъу саялы Республиканы савлукъ сакълав профсоюз къуллукъчуларыны къурумуну Председатели З.К.Бучаеваны атындан Гьюрметлев грамота тапшурулгъан.Юртлулары айтагъан разилик сёзлер, оланы битмейген баракалласы Нурият учун инг маъналы ва багьалы савгъатлар болуп токътай.

Агьлюсю Акайым булан бирге Нурият уьч яшны оьсдюрюп, тарбия-билим берип, аякъгъа миндиргенлер. Уллу къызы Зугьра юртдагъы школаны, сонг Буйнакскидеги медицина училищени яхшы къыйматлар булан охуп битдирип, анасыны ёлун танг­лагъан ва буссагьатгъы вакътиде Екатеринбург шагьардагъы идараланы бирисинде медсестра болуп иш юрюте.

Уланы Бектемир юрт школаны охуп битдиргенден сонг Смоленск шагьардагъы Василевскийни атындагъы военный Академиягъа тюшюп охуй ва лейтенант чинында офицер къуллугъун кюте. Асгер къуллугъуна, ватанны алдындагъы борчларына намусу булан янаша­гъан Бектемир Москва шагьарда Къызыл майданда юрюлеген Уьстюнлюкню парадларында эки керен ортакъчылыкъ этген. Украиналы миллетчилер булан дав гьаракатлар юрюлме башлагъанда Бектемир, кёп ойлаша турмайлы, шолагъа къаршы турув чараларда ортакъчылыкъ эте. Шолай, миллетчилени гьавада учагъан дронларын аян этип, оланы токъташдырып турагъанда, онг къабургъасына ва аягъына хапарсыздан атылгъан минаны яркъычлары тийип яралана. Гьали ол Брянск областны госпиталларыны бирисинде операция этилип ята.

Акайымны ва Нуриятны гиччи уланы Дагьир юрт школаны ва юртхозяйство коллежни охуп битдирип, Нижний Новгород шагьарда асгер къуллугъун кютюп тура. Авлетлери яшавда оьз ерлерин табып, сююп танглагъан касбуларын юрютюп болмакълыкъ, озокъда, ата-ана учун уллу насип.
Гелигиз, биз де, юртлуларыны къыйынына-тынчына табулуп, савлугъуну гьайын этип, оьз борчларын къаны-жаны булан кютеген, биринден-бири адилли авлетлени тарбия-билим берип аякъгъа миндирген Нурият булан Ака­йымгъа яшавунда авур гюнлени гёрмей, насипли-талайлы болуп оьмюр сюрмекни ёрайыкълар.