Бажарывлу касбучулар гьазирлей

Дагъыстанда, Россияны, оьзге регионлары булан тенглешдиргенде, юрт хозяйство оьсюмлюклер учун пайдаландырылагъан чачыв ва сугъарылагъан майданлар аслу ерни тута.  Муна шо саялы да, бизин регионну аслу агропромышленный тармагъы учун тарыкълы касбучуланы гьазирлевге де айрыча тергев бакъдырыла.

 

Оьр охув ожакъланы гьа­къын­да айтмай къойсакъ да, гьалиги заманда бизин рес­публикабыздагъы 4 орта хас билим береген аграр коллежде айлана якъдагъы талапланы гьисапгъа алып, орта звенону касбучулары гьазирлене. Гьали — гьалилерде ДР-ни Гьукуматыны Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимовну Магьаммат Жамболатовну атындагъы пачалыкъ аграр университетни кюрчюсюнде къурулгъан ва иш гёреген аграр коллежни директору Жамалутдин Магьамматов булан ёлугъуву болду.

– Бизин республикабызны гьайванчылыкъ ва оьсюмлюкчюлюк тармакъларыны талапларын гьисапгъа алып, лап да тарыкълы касбучуланы гьазирлевге тергев йыл сайын­ арта бара, – деген оьзюню баянында Ж. Магьамматов. – Айтмагъа сюегеним, регионда болдурулагъан юрт хозяйство продукцияны къадары ва сан яны да къолайлаша. Оьсдюрюлген продукцияны сакълавгъа салагъан, ишлетеген ва сатывгъа чыгъарагъан логистика центрланы къурув буса – бугюнню аслу масъаласы. Биз де эсгерилген масъалаланы агьамиятлылыгъына арт бермейбиз, тийишли касбучуланы гьазирлевге жаваплы кюйде янашабыз. Шону учун студентлени билимлерин камиллешдиривде янгы экономиканы имканлыкъларын ахтарыв ва уьйренив аслу ерни тута. Охувда алимлерибизни усталыкъ даражасына гёре лап да алдынлы къайдалар пайдаландырыла, илму-сынав дарсланы оьтгерив де коллежде къурумлу кюйде салынгъан.

Белгили болгъаны йимик, федерал программаны оьлчевюнде  пайдалан-дырылагъан харжлардан Дагъыстан пачалыкъ аграр университетге 100 миллион манатны оьлчевюнде грант берилди. Бугюнлерде пачалыкъ кёмек гьисапда акъча маялар коллежни охутув ишлерин камиллешдиривге байлавлу болуп асувлу кюйде пайдаландырыла демеге ярай.

Уьстевюне, университетни ва шолай да  бизин республикабызны производство предприятиелерини янындан, республика бюджетден коллежге дагъы да 45 миллион манатгъа ювукъ харжлар гёрсетилинген.

Шолайлыкъда, юрт хозяйст­вону мердешли тармакъларын оьсдюрювге  лайыкълы къошум этилине. Гёрсетилинген харжланы асувлу кюйде пайдаландырывну натижасында янгыз охутув ишлерде тюгюл, охуп битгенлени производство предприятиелеге беклешдирмеге де умут этилине.

Белгили болгъаны йимик, эсгерилген проектде ортакъчылыкъ этмеге бизин республикабызны 16 предприятиесини вакиллери разилигин билдирген.

Ёлугъувда  шолай предприятиелени арасында белгили  ихтиярлары дазулан-дырылгъан акционер жамиятлар,  «Сад» деген сабанчы-фермер хозяйство йимик, оьзгелери де ортакъчылыкъ эте.

Ишчи ёлугъувуну  жамын чыгъара туруп, Абдулмуслим Мугьутдинович коллежни башчысына алгъа салынгъан борчланы яшавгъа чыгъармакъ учун юрюлеген гьаракатыны натижаларына разилигин билдирген ва гележекге байлавлу бир нече пайдалы таклифлер берген.

 

Къ. КЪАРАЕВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля