Баракалла кагъызлар тапшурулду

Артдагъы гюнлерде Бабаюрт ра­йонну башчысы Даниял Исламов бокс ябушувдан Россияны спорт командасыны уьюрлери, Бютюнроссия ва халкъара ярышларында ортакъчылыкъ этип, савгъатлы ерлеге ес болгъан спортсменлери ва оланы тренери Марат Шихалиев булан ёлугъуп, муниципалитетни янындан олагъа баракалла ка­гъызлар тапшурду ва районну спорт яшавунда этеген къошуму учун ра­зилигин билдирди.

 «Бугюнлерде бизин районну спортчулары етишген уьстюнлюклер булан биз оьк­тем болабыз. Оланы спорт ярышлардагъы гьар оюнуна тергевлю янашып, олар учун гьакъ юрекден сююнюп къарайбыз. Спорт деген булан да, бизин учун о янгыз спорт оюнлар тюгюл. Ону бирдагъы, яшёрюмлени арасында татывлукъ, абур-сый этивню, оланы яхшылыкълагъа муштарлы этердей яхшы янлары да бар. Биз ра­йонда спортну гележегин оьсдюрмек муратда къаст этежекбиз, шону булан бирге янгы спортзаллар ва комплекс­лер ачма хыялыбыз бар», – деп эсгерди Даниял Исламов.

Шо гюн районну башчысы Даниял Исламов баракалла кагъызлар булан бирге, Россия Федерацияда оьтгерилген ярышларда утгъан, Европа оюнларыны финалисти Жанарслан Темирбиевге, Россияны савгъатын алгъан, Россияны кубогун утгъан Хасмагьаммат Жаватхановгъа, СКФО-да оьтгерилген ярышларда биринчиликни алгъан, Россияны кубогуну алдынлылары Рамазан Бекбаевге, Алимсолтан Алакъаевге, Арсен Шамшитовгъа ва Россияны биринчилиги учунгъу ярышларда ортакъчылыкъ этип утгъан Магьаммат Паштаевге акъча савгъатлар да тапшурду.

Дагъыстан Республиканы физкультурасына ва спортуна этеген къошуму учун Бабаюртдагъы яшёрюмлени спорт школасыны, эсгерилген спорт­сменлени баш тренери Марат Шихалиев Дагъыстан Респуб­ликаны спорт ва физкультура ишлерине къарайгъан министерлигини янындан Баракалла кагъыз булан савгъатланды.

Районну башчысы Даниял Исламов «Юлдуз» деген футбол команданы тренери Марат Эсеновгъа да баракалла билдирип, бу команданы футбо-листлери янгыз Дагъыстанда тюгюл, ондан тышда да оьтгерилеген оюнларда ортакъчылыкъ этип, савгъатлы ерлеге ес болагъаны гьакъда айтды.

Оьз гезигинде спортчулар районну башчысы Даниял Исламов оьзлеге этген гьюрмет учун баракалла билдире туруп, энниден сонг да районну спорт яшавунда оьз къошумун этип, уьстюнлюклеге етме умутлу экенин айтдылар.