Балыкъ оьсдюрювге онгайлыкълар яратылына

Къоллайгъан сурсатыбыз булан савлугъубузну аманлыгъы тыгъыс кюйде байлавлу. Айтмагъа сюегеним, алдан берли Дагъыстанны оьзенлеринде, сув гьавузларында ва  Каспий денгизде балыкъчылыкъ булан машгъул болагъанлар къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып, борчларына бажарывлу кюйде янашгъаны гьакъда белгили.

Оьзокъда, оьзге байлыкъларыбызны йимик, балыкъ байлыкъларыбызны да тас этивлерден, кётюрлюкден къоруп сакъламакъ учун даимлик тергев герек болмаса, айлана якъдагъы талапланы толу кютювню масъаласы да четимлеше. Шону учун Россияда «Главрыбвод» деген пачалыкъ федерал бюджет идараны айры-айры къурумлары 25 регионунда иш гёре. Алгъа салынгъан жаваплы борчланы гьисапгъа алып, Терик-Каспий филиалыны коллективи де иш гёрегенли арадан 90 йыллагъа ювукъ заман оьтюп тура. Шо вакътини ичинде не йимик ишлер этилинген, уьстюнлюклеге етишилген деген сорав тувулуна.

Бугюнлерде  республикабызны «Дагъыстан» деген маълумат агентлигинде «Главрыбводну» Аракум ва  Тёбендеги Терик сув гьавузларында урлукъ яйывгъа жаваплы балыкъ оьсдюрюв булан машгъул болагъан къурумну вакиллери алгъа салынгъан борчланы яшавгъа чыгъармакъ учун этилинеген ишлени натижаларына байлавлу болуп регионну ва уьлкебизни журналистлерине баянлыкъ берди.

– Айлана якъны аманлы­гъын, демек, табиат байлыкъларыбызны къорув – бугюн бизин алдыбызда токъта­гъан аслу талапланы бириси, – деди эсгерилген къурумну Дагъыстандагъы филиалыны прес-къуллугъуну башчысы Ирина  Есипова. –  Бизин къурумну аслу борчу – урлукъдан балыкъ оьсдюрюп, республикабызны сув гьавузларына яйыв болуп токътай. Дагъы да ачыкъ этип айтсакъ, балыкъ оьсдюрювню «ясли баву». Савлай Россияда шо иш булан машгъул болагъан 106 хас уллу ва гиччи предприятиелер иш гёре. Дагъыстандагъы предприятиелер аслу гьалда Терик бойда ерлешген. Артдагъы вакътилерде ДР-ни Башчысы Сергей Меликов да балыкъ байлыкъларыбызны тас этивлерден къоруп артдырывгъа айрыча тергев бакъдырагъаны разиликни тувдура. Ону сиптечилигин Россияны Президенти Владимир Путин де якълай ва пачалыкъ харжлар булан кёмек этилине.

Эсгерилген къурумну башчысыны заместители Омар Микайылов ва оьзге ёлдашлар къысгъаракъ баянлыкъ берген сонг,  журналистлени соравларына да жаваплар къайтарылды.

Белгили болгъаны йимик, гьар йыл пачалыкъ тапшурувгъа гёре «Главрыбводну» Дагъыстандагъы филиалыны коллективини гьаракаты булан  республикабызны сув гьавузларына ва шолай да Каспий денгизге багьалы балыкъланы миллиардлар булангъы урлукъдан торай­гъан башгъа-башгъа журалары йибериле. «Экология» деген милли проектни оьлчевюнде федерал бюджетден балыкъ оьсдюрюлеген сув гьавузланы тазалыгъын сакъламакъ учун ломай харжлар гёрсетилине ва асувлу кюйде пайдаландырыла.

Шо гьакъда гележекде «Ёлдашда» толу баянлыкъ бермеге умут этилине.

 

Къ. КЪАРАЕВ.