Б.Гь.Бамматов

Б.Бамматов 1926-нчы йыл 8-нчи мартда Буйнакск округну Сталинавул юртунда (гьалиги Атланавул, Буйнакск район) тувгъан. Педагогика институтда оьр билим алгъан сонг 1950-нчи йыл «Ленин ёлу» газетде мухбир болуп иш башлай. Ондан сонггъу йылларда школада директор, дагъы да къайтып газетни редакторуну заместители (1957-нчи йыл), радиокомитетни председателини заместители болуп ишлей.

Оьр партия школада охуп къайтгъан сонг, Марксист-Ленинчи институтну илму къуллукъчусу, партияны обкомуну секторуну ёлбашчысы, Магьачкъалада партияны Совет райкомуну экинчи секретары болуп чалыша. Шо бары да къуллукъларында Бургьан Гьамитович оьзюн оьр даражада англавлу, бажарывлу касбучу ва жамият-пачалыкъ чалышывчу гьисапда таныта.

Б.Бамматов 1978-нчи йыл анадаш «Ленин ёлу» газетине уьчюнчюлей де къайтып геле. Бу гезик ол газетни редакторуну жаваплы борчларын кюте. Сынавлу журналист, бажарывлу ёлбашчы гьисапда Бургьан Гьамитович къумукъ милли печатны, ана тилни, пачалыкъ даражадагъы масъалаланы гётеривде аслам иш этген. Шо натижалы гьаракаты ону гьар тюрлю даражадагъы савгъатлар булан да къыйматлангъан.

1986-нчы йылдан тутуп, Б.Бамматов Россияны илмулар академиясыны Дагъыстан илму центрыны институтуну къуллукъчусу гьисапда айрыча натижалы чалышывун башлай. Шондан сонг оьтген 25 йылланы ичинде Бургьан Гьамитович «Орусча-къумукъча сёзлюкню», «Къумукъ тилни орфография сёзлюгюню», «Орус-къумукъ терминология сёзлюкню», «Къумукъча-орусча сёзлюкню» редактору гьисапда кютген зор ахтарыв ишге тийишли багьа бермеге де къыйын. Озокъда, шо гьаракатына гьалигилер булан бирче гележек наслуларыбыз да толу къыйматын берер.

Б.Бамматов агьвалатдан бай девюрюн оьзюню къайратлы ва натижалы гьаракаты булан толумлашдырды. Шо саялы жамият арада башгъалар сукъланардай абургъа-сыйгъа да лайыкълы болду. Ону шо ярыкъ келпети ва таъсирли ишлери даимликге эсде къалажакъ.

Аллагь рагьмат этсин!«Ёлдаш» газетни редакциясы.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля