Аслу масъалалагъа къаралды

Алдагъы гюнлерде Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов оьтгерген генгешни барышында гюнлюк агьамияты булангъы бир-бир масъалалагъа къаралды. Ачыкълашдырып айтгъанда,   министерлик-лени ёлбашчылары, ведомстволаны жаваплы къуллукъчулары, олай да муниципал районланы гьакимбашларыны ортакъчылыкъ этивю булан оьтгерилген шо генгешде уьлкени оьлчевюнде къабул этилген бир-бир милли проектлер некъадар яшавгъа чыгъа­рылагъаны гёзден гечирилди. Шону булан бирге, бизин республиканы яшавлукъ-коммунал хозяйство тармагъында бугунлерде не йимик ишлер этилегени арагъа салынып ойлашылды.

 

ДР-ни Башчысы Сергей Меликов инг алда Каспийскиде юрюлген дав-денгиз парадны къурумлу оьтгермек учун къуршалгъанлагъа оьзюню разилигин билдирди. Бизин республиканы ёлбашчысы эсгергенде йимик, Каспий флотилияны къуллукъчулары Дагъыстанда оьтгерилген гьаракатда ортакъчылыкъ этгенден къайры да, Санкт-Петербург шагьарда оьтгерилген парадда да оьзлени ортакъчылыгъын болдургъан. Шо гюн 100-ден де артыкъ асгер къуллукъчу пачалыкъ савгъатлагъа да лайыкълы болгъан.

Оьтгерилеген генгешни узата туруп, ол Украина бойда юрюлеген асгер гьаракатгъа къуршалгъанланы бирисини анасы оьзюню уланына оьтген йылны сентябр айында асгерде токъташдырылгъан гесимлени бузуп, лайыкъсыз янашгъанын билдиргени гьакъда айтды. Тувулунгъан шо гьалгъа байлавлу бугюнлеге ерли асгер бёлюкню ёлбашчылврыны янындан бир тюрлю чаралар гёрюлмегенин ташдырды. Шо саялы да, ол билдиргени йимик, ДР-ни даимлик вакиллигини къуллукъчуларыны къасты булан шо гьалгъа байлавлу материаллар военный прокуратурагъа бакъдырылгъаны гьакъда айтды. Украина бойда юрюлеген асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этегенлени яшавлукъ масъалалары гьакимлик къурумларыны янындан гележекде де тергевсюз къалмажагъы гьакъда билдирди.  

Украина бойда юрюлеген асгер гьаракатгъа къуршалгъанлагъа рагьмулукъ кёмегин болдурагъанлагъа разилигин билдире туруп, ол дагъы да рагьмулукъ кёмек гьисапда бакъдырылагъан акъча маяланы не къадар асувлу пайдалан дырылагъаны гьакъда бизин республиканы Гьукуматына толу гьисап беривню гьазир этмеге тапшурду.

Шондан сонг ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны замес­тители Муслим Телекъавов бугюнлерде бизин республиканы шагьарларында ва районларында охув ожакъланы биналарын янгы охув йылны алдында ярашдырып, шоланы толу кюйде янгыртмакъ учун не йимик ишлер этилип турагъаны гьакъда баянлыкъ берди. Ону сёзлерине гёре, бугюнлеге ерли бизин республиканы   шагьарларында ва юртларында иш гёреген охув ожакъланы биналарын ­янгыртмакъ учун умуми кюйде алгъанда 3, 6 миллиард манат бакъдырылажакъ деп къаравуллана. Гёрсетилеген шо акъча маялар харжланып, 139 школаны биналары ичи-тышы булан толу кюйде янгыртылажакъ. Шондан къайры, охув ожакъларда аманлыкъны болдурувгъа ва къошум онгайлыкълар болдурмакъ учун айрыча 117 миллион манат гёрсетилежек.

Генгешде ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысыны заместители топуракъ ва мал-мюлк масъалалагъа къарайгъан министри Завур Эминов Дагъыстанда умуми маълуматланы топлавгъа байлавлу къабул этилген программагъа гёре не йимик ишлер кютюлегени гьакъда билдирди.

Оьзюню гезигинде ДР-ни энергетикагъа ва тарифлеге къарайгъан министри Марат Шахалиев бизин республикада электрик ярыкъ булан ватандашланы тийишли даражада таъмин этмек учун юрюлеген ишлени малим этди. Ол билдиргенге гёре, шо ма­съаланы толу кюйде чечмек учун аслам акъча маялар харжламагъа тюше. «Россети – Северный Кавказ» бизин республиканы   электрик ярыкъ булан таъмин этивню яхшылашдырмакъ муратда хас программа гьазир этген. Бугюнлерде шо программаны яшавгъа чыгъарывну ёругъу мекенлешдирилип тура.

ДР-ни Башчысы Сергей Меликов генгешни барышында Избербашны администрациясыны жаваплы къуллукъчуларын шагьарлыланы сув булан таъмин этмек учун немкъорай янашгъаны саялы танкъыт этди. Магьачкъала шагьарда кёп къабатлы уьйлерини бириси от тюшюп яллагъангъа такъсырлыланы токъташдырмакъны тапшурду.

Шондан сонг ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысы Абдулмуслим Абдулмуслимов Сергъокъала ва Гуниб районларда туризм тармакъны гележекде оьсдюрювюне байлавлу таклифлер булан жыйылгъанланы таныш этди.   Сергей Меликов генгешде арагъа салынып ойлашылгъан масъалаланы чечивде жаваплы гьакимлик къурумланы вакиллерине артгъа салмай кютме тюшеген тийишли тапшурувлар да берди.