Ашлыкъланы гьайы этиле

Гьар къайсы пачалыкъны да халкъларыны яшавлукъ даражасы оланы сурсат аманлыгъындан гьасил болагъаны белгили. Етти ата-бабаларыбыз азыкълы топуракъ азман болмас, азыкъ бары затны башы деп айта гелегени де негьакъ тюгюл. Тек азыкъ булан берекетни болдурмакъ, пачалыкъны аманлыгъын азма къоймай сакъламакъ учун да кёп къыйын-тер тёкмеге тюшегени барыбызгъа да англашыла.

Етишип гелген 2024-нчю йылны язбашы юрт хозяйство ишлер булан машгъул авлакъчылар учун чакъны бир де гёзленмеген алмашынывлары четимликлер тувдуруп тербеди. Апрель айны узагъында чакъ ажайып исси болуп турса да, май айда салкъын янгурлар ва сувукълукълар булан  чачывлукъланы къоркъутду. Гьаваны шо меселдеги алышынагъанлыгъы юрт хозяйство оьсюмлюклеге гьар тюрлю зараллы аврувланы ва зиянлы жанланы яйы­лывуна болушлукъ этди.

Россельхозцентрны Дагъыстан Республикадагъы  филиалыны районара бёлюгюню начальниги Зайнутдин Сайпуллаев ва районну юрт хозяйство бёлюгюню баш агроному Магьамматнаби Солтангишиев Буйнакск райондагъы гюзлюк будайлар чачылгъан авлакъланы гьалын тергемек учун  Карантай бойдагъы чачывлукъларында  болдулар. Тергевлер аян этгени йимик, чачывлукъларда аврув бары белгили болгъан, уьстевюне олагъа зиянлы жанлар да ябушгъан. Районну касбучуларыны таклифине гёре, ювукъ гюнлени ичинде будайлыкъланы пестицид дарманлар булан ишлетмек гёз алгъа тутулгъан.

 

Казим КАЗИМОВ.

СУРАТДА: З. Сайпуллаев ва М.Солтангишиев ашлыкъланы гьалын тергейген вакъти.