Асгерге чакъырыв башланды

Россияны Президенти В.Путинни Указы булан 1-нчи октябрден 31-нчи декабр болгъанча асгерге чакъырыв юрюлежек. Шо заманны арасында Россияны Савутлу гючлерине 130 минг адам йиберме гёз алгъа тутулгъан. Шо жаваплы ишни къурумлу юрютмек учун, Дагъыстанны районларында ва шагьарларында жыйынлар оьтгериле.

 

Хасавюрт районну гезикли генгешинде жагьиллени асгерге ча­къырыв ва хас асгер гьара­катда гёнгюллю кюйде ортакъчылыкъ этивню гьакъындагъы масъалалагъа къаралды. Жыйынны ишинде депутатлар, военкоматны къуллукъчулары, район ва федерал къурумланы оьлчевюндеги ёлбашчылар, дин къуллукъчулар ортакъчылыкъ этдилер.

Хасавюрт шагьарны, Хасавюрт ва Новолак районланы военный комиссары Абакар Давутов Ватанны алдында асгер борчун кютмек, гьар ватандашны да борчу экенни айтды.

–Гьар йыл октябр айны башында асгерге чакъырывну гюздеги тирети башлана,– деди ол.– Бизин военкоматда  заманы етишгенде асгерге чакъырмагъа 11 мингден де артыкъ жагьил гьисапгъа алынгъан. Шолардан 6 мингини асгерге барма чагъы етишген. 4 мингден  къолайы Хасавюрт райондан.

Чакъырылгъан булан да оланы барысы да йиберилмей, арасында охуйгъанлары, авруйгъанлары, агьлю масъалалары булангъылары бола, демек, шолагъа комиссия къарай ва тийишлилени йибере. Мен охуйман яда авруйман деп комиссиягъа гелмейгенлер бола. Шо тюз тюгюл. Военкоматгъа яшланы барысы да гелме герек. Гелмегенлеге 30 минг манат къоду салынажакъ, сонг тергевден чыкъса асгерге йиберилежек. Бир-бир яшёрюмлер ишлемеге деп башгъа ерлеге гетелер. Эгер де алда олар асгерге чакъырывдан баш къачырма къарай болгъан буса, гьали бажарылмажакъ, неге тюгюл де шо адамны гьакъындагъы бары да маълумат компьютерге салынажакъ ва не ерде тергесе де тутулажакъ.

А. Давутов жагьил ишчилерин яшырагъан ёлбашчылагъа салынагъан къодулар да артгъанын эсгерди. Гетген йыл асгерге чакъырывда аваралар болгъан, тек гёрсетилген план кютюлген. Бу йыл да шолар такрарланмасын учун адамланы арасында англатыв ишлер юрютме гереклиги ачыкъ болду.

Оьтген жумада регионну башчысы Сергей Меликов Дагъыстанда гёнгюллюлерден толумлашгъан «Каспий» деген батальон къурулагъанны гьакъында билдирив этди. Батальонгъа 18-65 йылындагъы ватандашланы къабул эте ва дыгъарны 6 айдан йылгъа ерли этме бола. Шонда ортакъчылыкъ этгенлеге кёп енгилликлер этиле ва айлыкълары 200 минг манатдан кем болмай.

Хасавюрт районну башчысы Арсланбек Алибеков оьзюню сёйлевюнде Россияны Савутлу гючлеринде къуллукъ этмек сыйлы борчдан къайры да, шо гьар эргишини хасиятын беклешдиреген, жаваплы этеген ва къоччакълыкъны школасы экенни айтды. Бугюнлерде иш къыдырып юрюйген жагьиллеге агьлюсюн толу кюйде сакъламагъа ва яшавлукъ гьалларын яхшылашдырмагъа ды­гъар байлап хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этсе, Ватанны алдындагъы борчун кютюв де болагъанны эсгерди.

Англатыв ишлени юрютювде депутатланы, ерли активни ва дин къуллукъчуланы да къолламакъ пайдалы болары гьакъда да айтылды.