Асгерде гьалал къуллукъ эте

Бизин республикадан асгер къуллукъгъа чакъырылагъанлар берген антына амин къалып, ватандаш борчун оьзгелеге уьлгю болардай намуслу кюйде кютюп гелген.

 

Асгер бёлюклени командирлеринден юртлулагъа гелеген разилик кагъызлар да шону герти кюйде исбатлай. Бугюнлерде Къарабудагъгентдеги мердешли маданиятыны район центрыны йыраву Абдулазим Найип­хановну ва ерли больницада ишлеп турагъан уьягьлюсю Байсанатны атына язылгъан шолай разилик кагъыз етишген. Оланы уланы Айгъази къуллукъ этеген  Амур областны Белогорск  шагьарында ерлешген 165 номерли гвардиячы атышыв бригадасыны 02901 номерли  асгер бёлюгюню командирини борчларын кютеген А. Аптрейкин йиберген кагъызда шулай айтыла:

«Сизин уланыгъыз Айгъази Найипханов асгерде къуллукъ этеген вакътисинде яхшы янындан гёрсетмеге бажаргъан. Ол асгер низамны сакълавда, олай да командирлени ва начальниклени  буйрукъларын кютювде  уьлгю гёрсетип геле. Асгер гьазирлик гёрювюню вакътисинде ол айрыча жагьлыгъын ва къаст этивюн исбатлай. Шону натижасында тизив гьасиллеге де етишип геле.   Оьзюню асгер ёлдашларыны ва командирлерини арасында  герти  абургъа да лайыкълы болгъан. Сизин уланыгъыз россиялы солдатны борчларын уьлгюлю кюйде кюте. Шолайлыкъда, бизин уьлкеде тезден  берли амалгъа гелип токъташдырылгъан асгер  къуллукъну асил  мердешлерин узата.

Бизин Ватанны – Россия Федерацияны герти ватандашы ва  патриоту  гьисапда уланыгъызны тарбиялагъаныгъыз учун сизге  гьакъ юрекден  разилигимни билди-ремен».

Шолай, Айгъази Найипханов йимик ким де сукъланардай гьалал кюйде асгер къуллугъун кютеген уланлар арабыздан чыкъгъангъа гьар къайсыбызны да оьк­тем болма гьакъыбыз бар. Неге тюгюл оланы уьлгюлю гьаракаты янгыз ата-анасы, дос-къардашы учун тюгюл, тувуп оьсген юрту учун да оьрлюк болуп токътай, оьк­темлик гьисаплана. Биз де Айгъа­зи Найип­хановгъа яхшы савлукъ ёрай туруп, эр намусун кютюп ата юртгъа эсен-аман, сав-саламат къайтмакъны ёрайбыз.  Аллагьгъа аманат болгъур! Къумукълар йыргъа салып айтагъан игити Айгъази йимик, янгыз оьзюнгню башынга тиеген намусланы тюгюл, гележекде элге де, халкъгъа да пайдалы болардай къуллукъланы кютюп яшав ёлунгну оьтмеге сагъа насип болсун!

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля