Анварны эсделигине

 Бугюнлерде ону шиъруларына гёре язылгъан кёп санавдагъы йырлар гьали де адамланы юреклеринде яшай. Эсделикни ачылывуна байлавлу жыйында да Анвар Гьажиев савлай оьмюрюн поэзиягъа, халкъгъа къуллукъ этмек учун багъышлагъанын мунда сёйлейгенлер де эсгерди.

Жыйынны ачгъан ва юрютген Дагъыс­танны Гьукуматыны  Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов Анвар Гьажиевни яшавуну ва яратывчулугъуну гьакъында айта туруп, ол халкъ булан, халкъыны къыйынына-тынчына табылып, бирче юрюгенин эсгерди ва булай деди:

– Шаирни Уллу Ватан давгъа багъышлангъан шиърулары айрокъда таъсирли, Ватанына бакъгъан сюювю, душмандан уьст гележегибизге инанагъаны гёрюне. Анвар Гьажиевни яратывчулугъу Дагъыстан поэзияны алтын фондуна гирген. Шаирни яшав ва яратывчулугъуну оьсюп гелеген яш наслуну тарбиялавда уллу маънасы бар. Ону шиъруларыны мисалында яшёрюмлени тарбияламагъа герек. Анвар Гьажиев оьзюню яратывчулугъундан къайры, башгъа миллетлени асарларын да ана тилине гёчюрюп, къумукъ охувчугъа оьз тилинде  Пушкинни,  Лермонтовну, Маяковскийни, Шевченкону, М. Жалилни, Р. Гьамзатовну асарларын охума имканлыкъ яратгъан. Яратывчулугъу булан Анвар Гьажиев яшёрюмлени тарбиялавгъа да уллу агьамият берген. Биз бугюн ачагъан эсделик Магьачкъала шагьарны ва республикабызны маданият центрларыны бири болажакъ.

Анвар Гьажиевни эсделигине салынгъан мемориалны ачылывунда Дагъыстанны язывчуларыны союзуну правлениесини председатели Магьаммат Агьматов бизин халкъны арасында оьзюню яратывчу гьызын алтын гьарплар булан язып гетгенлени атын даимлешдирме герекни, бугюн шолай гьаракат этилгенни белгиси экенни ва  гьюрметге лайыкълы адамларыбызны атын ва эсделигин гележек наслулар да унутмасын учун къаст этме тюшегенни эсгерди.

Анвар Гьажиевни эсделигине жыйылгъанлардан академик Алибек Гьажиев, «Ёлдаш» газетни баш редактору Камил Алиев, ДР-ни Халкъ Жыйыныны билим беривге, илмугъа ва маданиятгъа къарайгъан комитетини председателини заместители Людмила Авшалумова, Дагъыстанны халкъ язывчусу Бийке Кулунчакова ва башгъалары шаирни гьакъында эсделик­лерин айтдылар.

Жыйынны ахырында шаирни уланы шаир Багьавдин Гьажиев мемориал эсделикни уьстюнде ишлегенлеге, ону яратывда къол ялгъагъанлагъа баракалла билдирди. Жыйынны ахырында мемориал эсделикге жыйылгъанлар гюл байламлар салды.

            Мемориал эсделикни гьакъында айтгъанда, гертилей де, скульптор, Дагъыстанны халкъ художниги Магьаммат-Али Алиев гьакъ юрекден шаирни келпетин яратма къаст этгени ва шо мурадын яшавгъа чыгъарма бажаргъаны  рази къалдыра.

 

Магьачкъала шагьарны Родоп гюлбарындагъы Анвар Гьажиевни мемориал эсделиги шагьарны ватандашларына ва шаирни эсделигин даимлешдиривде уллу савгъат болду.

 

 

Патимат БЕКЕЕВА.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля