Аналыкъ капиталны пайдасы тие

Гертисин айтса, аналыкъ капитал хыйлылагъа ­уьзюрю масъалаларын чечмеге кёмек эте демеге ярай. Бу йыл Дагъыстанда 7 мингден де артыкъ адам аналыкъ капитал булан яшав шартларын яхшылашдырмагъа болгъан. Шо гьакъда бизге Дагъыстанны социальный фондуну прес-къуллугъуну начальниги Албина ­СУНКУЛИЕВА билдирди.

 

–Аналыкъ капиталны инг башлап яшав онгайлыкъларын яхшы этмек учун умпагьаты бар,–деп эсгерди Дагъыстанны социальный фондуну управляющийини борчларын заманлыкъгъа кютеген Магьаммат Исаев. – 7400-ге ювукъ ата-ана аналыкъ капиталны сертификатыны хайырындан уьй-эшик алгъан, ипотека кредитлерин тёлеген. Кёплер уьйлер алмакъ учун биринчи взносун берген, башгъалар сатывчуланы тувра къолуна акъча берип квартирлер алгъан.

Барыбыз да билеген кюйде, алда аналыкъ капиталны 2 яш тувгъан сонг бере эди. 2020-нчы йылны январ айыны 1-ден тутуп, 1-нчи авлетинден сонг да ата-аналагъа сертификат тапшурулуп тура. 2020-нчы йылдан берли ЗАГС-ны маълуматларына гёре аналыкъ капиталны документлерин оьзлер гьазирлей. Шону шагьатнамасын тапшурагъанлыкъгъа байлавлу билдирив Госуслугадагъы гьар кимни атына бакъдырыла.

2023-нчю йылда биринчи яшы тувгъанлагъа аналыкъ капиталны къадары 586 минг 946 манат болуп токътай. Экинчи ва ондан сонггъуна да ата-ана 775 минг 628 манат алмагъа тарыкъ.

Аналыкъ капиталны ата-ана гьар тюрлю уьзюрю къуллугъуна харжламагъа, пайдаландырмагъа бола, яшав шартларын къолайлашдырма, гьар айда пособие гьисапда алмагъа, яшланы билимине, сакъат яшланы жамиятларын бирлешдирмек муратда, анасыны айрыча ­топланагъан страховой пенсиясына (накопительная пенсия) къошум гьисапда къоллай.

Аналыкъ капиталны яшгъа 3 йыл битгенде къолламагъа ихтияры бар. Амма 3 йылгъа да къарамай, шону чарасызлар гьар айда пособие къайдада, квартира алмакъ учун ипотекагъа бермеге, уьйлер учун биринчи взносну тёлемеге, сакъат яшлагъа гьар тюрлю тарыкъ-герекге, гиччиден тутуп, яшлагъа билим бермек муратда харжламагъа бола.