Алтын ерден, батыр элден чыгъа

 

 

Ярыкъ дюньягъа яралгъан гьар инсанны оьзгелерден айырагъан оьзтёрече бет-келпети барны йимик, хасиятында-къылыгъында,  тутагъан, юрютеген кююнде, турушунда  янгыз оьзюне хас белгилери болагъаны къайсыбызгъа да белгили. Шолайлыкъ, гёзюне къарап гёнгюндегин биле дегенлей, гьар кесни юрюшюн-турушун тергеп, ким ва нечик адам экенин аз-кёп буса да англама кёмек де этедир.

 

Буйнакск районну Тёбен Къазаныш юртунда  Алимуратов Магьаммат-расулну ва Хадижатны агьлюсюнде тувуп оьсген Татаммагьамматны тенглилеринден ­айырып гёрсетер йимик назик къаркъарасы ва артыкъ саламатлыгъы  болса тюгюл, дагъы башгъа хасияты гьеч гёзге илинмей.

Татаммагьаммат бу татывлу агьлюде 1998-нчи йыл октябрни 26-нда тувгъан. Ол юртдагъы 1 номерли школада 9 класны битдиргенден сонг Буйнакск шагьардагъы Ш.Шихсайитовну атындагъы коллежге охума тюше ва автомеханикни касбусуна ес бола. Асгерге чакъырылып йыракъ Бурятиядагъы Улан-Удэ шагьарда гьава къоркъунчлугъундан къоруйгъан  бёлюклерде 1 йыл гьалал къуллукъ этип къайта.

2020-нчы йыл Татаммагьаммат контракт язып асгер къуллукъчу болма токъташа ва Каспийск шагьарда къуллукъ этме башлай. 2022 –нчи йылны февраль айыны 22-нде ону ёлдашлары булан бирге Украинада миллетчилеге къаршы юрюлеген гьаракатда ортакъчылыкъ этмек учун Мелитополь бойгъа йиберелер. Денгиз яяв асгерлени сыдрасында зенит батареяны атышывчусу-зенитчиги Татаммагьаммат ёлдашлары булан бирге Запорож областны Бердянск, Мелитополь, Токмак, Пологи, Васильевка, Донецк областны Угледар, Благодатная, Владимировка, Волноваха, Сладкое  атлы шагьар-ларын ва юртларын миллетчилени чапгъынларындан къорув иш юрютелер.

— Гуляйполе шагьарны юву­гъунда душманны уллу бёлюгюн арагъа  алып позицияланы сакълап токътагъанбыз,– деп хабарлай Татаммагьаммат Алимуратов. — 2022-нчи йыл март айны 5-не чыгъагъан гечесинде Днепро-петровскиден Мариупольгъа ВСУ-ну офицерлерини бёлюгюн чыгъармакъ учун вертолётлар йиберилгени белгили бола. Вертолётчулар белгиленген тапшурувну кютюп ичинде офицерлер де булан Днепропетровскиге къайтагъанын алданокъ билип, кёкге тергев этип турагъан ёлдашыбыздан «Воздух» деген буйрукъ гелди. Шо буйрукъгъа гёре гьазир болуп токътагъан 2-нчи зенит-ракета батареяны атышывчусу, Алимуратов Татаммагьаммат етишип гелеген вертолётну тавушун эшитип, белгиге алгъанын билдире ва ПЗРК – дан атышып эртен сагьат 4 болма турагъан вакътиде ону ерге тюшюре. Разведчиклени бёлюгю тезликде уьстюне барып къараса, ондагъыланы кёбюсю оьлюп табула, вертолётну пилоту ва бортмеханиги сав. Картасы-документлери булан экисин де къолгъа алып, оьрдегилеге тапшуралар. Арадан бир сагьатлар гетип батареяны командири капитан Поломарчук да зениткадан атышып экинчи вертолётну яллатып тюшюре.  Шо ерде  асгер борчун кюте туруп игитлик гёрсетген Алимуратов Татаммагьаммат Магьамматрасулович пачалыкъ савгъатгъа гёрсетиле. Ону контузия болгъанын да гьисапгъа алып, шо йылны апрель айында савлугъун билешдирмек учун отпускагъа йиберелер.

Ол 2022-нчи йылны йылны сентябр айында Буйнакск шагьардагъы асгер бёлюкде дагъы да уьч йылгъа экинчилей контракт яза да, гене Украинаны Запорож областыны Новогоровка, Орехов шагьарларыны боюнда 5 айны узагъында асгер къуллугъун кюте. Донецк областны Угледар, Авдеевка шагьарларыны ювугъунда юрюлген къызгъын атышывланы бирисинде, март айны 8-нде лап ювугъуна тюшюп ярылгъан миномётну яркъычлары ону ва бир нече ёлдашыны сан-санына батыла.

Агъач арада булагъа биринчи кёмегин этип эртенинде Макеевкадагъы госпитальгъа етишдирелер. Онда этген бир операциядан сонг Татамма-гьамматны Донецкге, Ростовгъа ва Москвадагъы Бурденкону атындагъы госпитальгъа йиберип эки айны ичинде уьч керен операция этелер.

Владивосток шагьардагъы гос­питальда къолуна авур операция этилген сонгда ол дагъы да эки ай ятма борчлу бола. Сан-саны минаны яркъыч-ларындан тазаланып битмегенине де къарамайлы август айдан тутуп ол асгер къуллугъун кютме гирише. Нарядлагъа юрюй, командирлени тапшурувуна гёре командировкалагъа бара. Асгер къуллугъундан бош заманында ол кёп сюеген атасы Магьамматрасулну, анасы Хадижатны, агьлюсю Жамиляны, ­оьсюп-торайып гелеген етти айлыкъ къызы Асиятны, къызардашлары Элмираны ва Сайиданы арасында, оланы татли лакъырларына тынглай туруп бола.

Аркъадагъы давну аркъасына гётерген къоччакъ уланлардан саналагъан ракет бёлюкню командири, младший сержант чининдеги Татаммагьаммат Алимуратов мени булан къысгъа заманны ичинде этген лакъырыны барышында къаркъарасына батгъан кёп санавдагъы минаны яркъычлары тайып, санлары сав болуп битмесе де, асгер ёлдашларыны янына барып, Ватанны алдындагъы борчун толу кюйде кютме гьазир болуп турагъанын бир-нече керенлер де айтып билдирди.

Украина бойда юрюлюп турагъан хас дав гьаракатда оьзюн къоччакъ кюйде тутуп, игитлик гёрсетип къуллукъ этегени саялы Алимуратов Татаммагьаммат Магьамматрасулович Россияны Президенти В.В.Путинни 2023-нчю йыл 17-нчи июнда чыкъгъан Указы булан Жуковну медалы булан савгъатлангъан.

 

Казим КЪАГЬРУМАН