Ахтарывлар узатыла

Россияны Ахтарыв комитетини Дагъыстан ахтарыв управлениеси ич ишлени Дербент район бёлюгюню къуллукъчусу Алирза Шагьбазовгъа къаршы уголовный иш ачгъан. Полицияны майору тутулгъан.

Ахтарывчулар билдиреген кюйде, 2013-нчю йылда  ерли администрация  «Экспресс-1» деген онгача къурумгъа Дербент шагьарны Низами Гянжавини атындагъы гезев бавну къыры­йында 49 йылгъа ижарагъа 4 минг квадрат метр ерни берген болгъан. «Экспрессни» герти есиси Алирза Шагьбазов экени сонг токъташдырылгъан. Сёз ёругъуна айтгъанда, шо вакътилерде полицияны район бёлюгюне ону атасы Мамедриза Шагьбазов башчылыкъ эте болгъан.

Алданокъ байлангъан дыгъарны шартларын бузуп, А.Шагьбазов шо ерде кёп къабатлы яшавлукъ уьйлер къурма башлагъан. Къурулуш ишлени толу кюйде тамамламакъ учун, ерли далапчы А.Довлетовдан борчгъа 55 миллион манат алгъан.  Борчун къайтарма заман гелгенде  далапчыгъа янгыз 37 миллионун берген, къалгъан 18 миллион манатны гьакъында лакъыр чыкъгъанда: «Унутсанг яхшы» деген ва къаршылыкъ билдирме, арза язма урунса, уголовный иш ачып, туснакъны ичине тыгъажакъман  деп къоркъувлар этген.

Ахтарывлар узатылып тура.

 

Алав АЛИЕВ.