«Юрт школаны лап яхшы муаллими»

  

Пятница, 20.04.2018г. — «ЁЛДАШ».


Бугюнлерде «Юрт шко­ланы лап яхшы муаллими–2018» деген бютюнроссия къаравуну республика ти­ретини гьасиллери белгили болду. Ачыкълашдырып айтгъанда, Къаягент районну Первомайск юртундагъы гимназияда эсгерилген шо къаравну финал тиретине чыкъгъан юрт школаларыны 8 муаллими оьзлени бажарывлугъун малим этди. Бизин республиканы сынавлу касбучулары къуршалгъан къаравну жюрисини ортакъчылары Къарабудагъгентдеги гимназияны ингилис тилден дарслар юрютеген Бурлият Гьажиеваны муаллимлик бажарывлугъуна ва гьар гюнлюк гьаракатына оьр къыймат берди.


 


«Юрт школаланы умуми оьсювюн болдурув» деген агьамиятлы проектни яшавгъа чыгъарывну оьлчевюнде шу ёрукъдагъы къарав бизин рес­публиканы юрт школаларында иш гёреген муаллимлени арасында биринчилей болуп оьтгерилди. Ону барышында инг башлап юрт школаларда ишлейген 30 муаллими оьзлени кёп йылланы узагъында топлангъан иш сынавун аянлашдырагъан маълуматланы оьтгерилеген къаравну жюрисине таклиф этди. Шоланы барысын да гёзден гечирген сонг, инг бажарывлу муаллимлеге къаравну финал тиретинде ортакъчылыкъ этмеге имканлыкъ берилди. Оьз гезигинде олар да къаравну алданокъ тасдыкъ этилген гесимлерине ва токъташдырылгъан шартларына гёре гьалиги талаплагъа жавап береген ясандырывланы ва къуралланы къоллап, Первомайскидеги гимназияны охувчулары булан дарслар юрютдю.Юртлу муаллимлени гьаракатыны асувлугъун артдырмакъ, шону булан бирге юрт яшав шартларда оланы касбусуну абурун гётермек учун юрюлеген шо къаравда уьст гелген ва алдынлыкъ алгъан муаллимлеге Дагъыстанны билим берив ва илму министерлигини гьюрметлев грамоталары берилди. Оланы барысына да багьалы савгъатлар да тапшурулду. Биринчи ерге ес болгъан Бурлият Гьажиева буса «Юрт школаны лап яхшы муаллими – 2018» деген Бютюнроссия къаравну ювукъда оьтгерилежек финал тиретинде бизин респуб­ликаны атындан ортакъчылыкъ этежек.Къарабудагъгентдеги гимназияны ёлбашчысыны илму-методика ишлеге къарайгъан заместители Ругьаният Мусаеваны сёзлерине гёре, Бурлият Гьажиева школада ишлейгенли дёрт йыл бола. Шо аз заманны ичинде ол оьзюн бажарывлу муаллим гьисапда танытма болгъан. Ону алдында билим ала­гъан яшлар олимпиадаларда, олай да охувчуланы арасында оьтгерилеген оьзге къаравларда да биринчи ерлени алып геле. Яш касбучуну шолай оьр даражадагъы уьстюнлюкге етмеклигине Къарабудагъгентдеги гимназияда кёп йылланы боюнда муаллим болуп ишлейген анасыны пайдалы насигьатлары да болушлукъ этген болмагъа ярай.  Биз гьисап этеген кюйде буса, республика оьлчевдеги касбу къаравда биринчилей ортакъчылыкъ этип, Бурлият Гьажиева уьст гелмеклиги эсгерилген охув ожакъда жагьил муаллимлени касбу бажарывлугъун камиллешдиривге бакъдырылгъан иш, олай да оланы арасында методикагъа, демек, дарс берив къайдаларыны сырларына илму гёзден янашывну ёлунда тюшюндюрювге байлавлу юрюлеген гьаракатны гёрмекли натижасы болуп токътай.Бурлият Гьажиеваны шо уьс­тюнлюгю булан гьакъ юрекден къутлай туруп, Бютюнроссия къаравну финал тиретинде де ол оьрлюкге етишмеге болажагъына инанагъаныбызны билдиребиз. Ону муаллимлик гьаракаты гьакъда бизин газетни бетлеринде гележекде генг кюйде айтмакъ гёз алгъа тутула.