Булач Гьажиевни 100 йыллыгъынаДагъыстанны Магьачкъаладагъы милли музейинде «Уйдурмаланы ва айтывланы дюньясында» деген выставка ачылгъан. Етмишден де кёп суратлар, къолъязывлар, сурат альбомлар, документлер, телеберилишлер ерлешдирилген выс­тавка белгили муаллим ва крайны уьйренивчю Б. Гьажиевни юз йыллыгъына багъышлангъан. Выставканы ачылывунда ол охутгъан, тарбия берген охувчулар, дос-къардашлары ва ону ювукъдан таныгъан адамлар ортакъчылыкъ этген.

 


Музейни директору Зумрут Сулейманова, Б.Гьажиевни уланы Валерий Гьажиев, тарихи илмуланы доктору Муртазали Гьажиев, бу выставканы агьамиятлыгъыны гьакъында айта туруп, яш наслуну ол язгъан китап­лар булан тарбиялама герекни, Магьачкъаланы бир орамына ону атын къойма тийишли экенни гьакъында айтгъан.


Выставкада айры-айры стендлер Б.Гьажиевни яшавуна ва яратывчулугъуна багъышлангъан. Ол оьзю язгъан китаплар ва башгъа авторлар ону гьакъында язгъан китаплар ерлешдирилген. Выставка юрюлеген заманны ичинде Б.Гьажиев чыгъаргъан документли фильмлер ва ону оьзюню гьакъында чыкъгъан фильм гёрсетилип туражакъ.


Айры экспозиция Булач Гьажиевни агьлюсюне, ону агъаларына-инилерине, къызардашларына, яшавда олар етишген уьстюнлюклеге ба­гъышлангъан. Мунда ону эсделик ахшамын оьтгерме де гёз алгъа тутулгъан.

 

Бизин маълумат.