Пикру алышдырывланы пайдасы бар


Сентябр айны 29-нда, Россияны юстиция министерлигини Бютюнроссия университетини Темиркъазыкъ Кавказ институтунда бизин республиканы гьакимлик къурумларыны жаваплы къуллукъчуларыны, танывлу жамият чалышывчуларыны ортакъчылыкъ этивю булан «дёгерек столну» айланасында пикру алышдырыв оьтгерилди. Ону барышында шо гюн эсгерилген оьр охув ожакъгъа гелген къонакълар студентлер булан бирче умуми кюйде уьлкени оьлчевюнде, айрыча бизин республикада гьакимлик къуллукълагъа касбучуланы танглавну масъаласын арагъа салынып ойлашды. Шону булан бирге «Мой Дагестан» деген къаравну гьасиллери гёзден гечирилди.Эсгерилген оьр охув ожакъны кафедрасыны профессору, экономика илмуланы доктору Фарида Бамматованы сиптечилиги булан жыйылгъан Россияны юстиция министерлигини Бютюнроссия университетини Темиркъазыкъ-Кавказ институтуну ёлбашчысы Гьюсен Магьамматов, Дагъыстанны къатынгишилерини союзуну председатели Интизар Мамутаева, «Кавказ» деген халкъара ассоциациясыны президенти Хасайбат Валиева, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Амирхан Амирханов, ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Админист­рациясыны къурумчулукъ-проект управлениесини ёлбашчысыны замес­тители Тагьирбек Арсланов, ДГПУ-ну проректору Нюрмагьаммат Суракатов ва кёп оьзгелери арагъа салынып пикру алышдырылагъан масъаланы агьамиятлыгъы гьакъда айтды.А. Амирханов оьзюню сёйлевюнде гьакимлик къуллукълагъа ёлбашчыланы танглавгъа байлавлу бизин республикада юрюлеген къаравланы барышында оьтгерилеген сынавланы гьакъында маълумат берди. «Мой Дагестан» деген къаравну алдынлыларыны бириси Т. Арсланов бизин республикада артгъа салмай чечмеге тюшеген кёп тюрлю масъаланы арагъа чыгъарды. Сонг да, шо ёрукъда оьтгерилеген къаравлар янгы сиптелени малим этмеге ва шоланы яшавгъа чыгъармагъа имканлыкълар яратагъаны гьакъында айта туруп, жаваплы къуллукълагъа ишге тюшегенде урушбатчылыкъны алдын алывгъа ёл ачагъанын ташдырды.И.Мамутаева бизин республиканы ёлбашчыларыны сиптелерин якъламагъа тюшегени ва оьтгерилеген къаравларда къатынгишилени ортакъчылыкъ этивюню агьамиятлыгъы гьакъда билдирди.Х. Валиева да оьзюню сёйлевюнде бизин республиканы ёлбашчыларына гьар тюрлю гьакимлик ва муниципал къуллукълагъа тюшмек учун айрыча жагьил адамлагъа шартлар яратылагъанына разилигин билдирди. Оьзлени гележегин белгилей туруп, ягъадан къарап турмайлы, гьакимлик къуллукълагъа ишге тюшмеге берилеген имканлыкълардан пайдаланмагъа жагьиллеге чакъырыв этди.Оьз гезигинде студентлер сёйлевлеринде гьакимлик къуллукълагъа касбучуланы танглавгъа байлавлу янашывун малим этдилер. Оьтгерилген пикру алышдырывну барышында жагь кюйде ортакъчылыкъ этген студент яшлагъа оьр охув ожакъны атындан баракалла кагъызлар тапшурулду.