Малчылыкъгъа тергев бериле


       Дагъыстанда 2025-нчи йыл болгъунча малланы ва эчкилени умуми санавун 5 миллионгъа ерли артдырмагъа гёз алгъа тутулгъан. Шо буса малчылыкъдан болагъан продукталаны 18,4 миллиард манатгъа етишдирмеге имканлыкъ бережек, 500 адамгъа иш ерлер де болажакъ.Гьалиге Дагъыстанда мал ва эчки сиривню баш санаву 4,6 миллионгъа ете.


Шолай болгъан сонг, озокъда, жынсны яхшылашдырывну масъаласы булан да яманокъ мекенли машгъул болмагъа тарыкъ болажакъ. Оьз гезигинде о да малланы ва эчкилени санлылыгъын артдырмагъа шарт яратажакъ.


Бу ерде эсгермеге тюше, буссагьат малланы ва эчкилени умуми къадарына гёре Дагъыс­тан Россия Федерациясында алдынлыланы бириси деп санала.


Бираз алларда бизин Дагъыстан Белоруссия респуб­ликасына 100-ден де къолай алтух жынслы къойланы сатып йиберген.