Милли бийив дос аралыкъланы беклешдире


Мычыгъышланы «Ловзар» деген милли бийивю бар. Шо бийивню байрамын этмек учун Мычыгъш республикадан Хасавюртгъа 29-нчу августда къонакълар гелген. Нурадилово юртдагъы Россияны халкъларыны маданият центрында «Дагъыстанны халкъларыны маданияты ва адатлары» деген проектни яшавгъа чыгъара туруп, уллу концерт оьтгерилген.Онда Мычыгъыш респуб­ликаны районларындан ва Хасавюрт районну юртларындан байрамгъа кёп халкъ жы­йылгъан. Концертде оьзбашына чалышагъан йыравлар, аргъанчылар, бийив коллективлер ортакъчылыкъ этген. Мычы­гъышланы «Ловзар» деген той бийивюн къаравчулар гючлю харс урувлар ва разилик булан къаршылагъан.«Биз оьтгереген байрамны аслу мурады–дагъыстан халкъланы милли адатларын, халкъ яратывчулугъун, ата-бабаларыбыз бизге къоюп гетген варисликни сакъламакъ ва оьсдюрмек»,–деген Хасавюрт районну администрациясыны башчысыны заместители Имампаша Бакиев, жыйылгъанланы бу байрам булан оьзюню ва районну башчысы Ж. Салавовну атындан къутлай туруп.– Бу байрам, гертилей де, бизин адатланы, бизин милли фольклорну, ата-бабаларыбыз бизге къоюп гетген инче саниятны байрамы. Булай байрамлар бизин ана тилибизни, адатларыбызны сакълама, оланы кюрчюсюнде яш наслуну тарбиялама кёмек эте,–деген И.Бакиев.Нурадилово юртну башчысы М.Умаров ва мундагъы межитни имамы А.Гудаев де фоьклорну булай байрамлары милли адатланы, маданиятны сакълама ва оьсдюрме кёмек этегенни, хоншу республикаланы халкъларыны арасында дослукъну беклешдирегенни гьакъында айтгъан. Ахырында йыравлагъа ва чебер коллективлеге районну маданият бёлюгюню гьюрметлев грамоталары тапшурулгъан.Бизин мухбирибиз.