Къайгъырышыв


Къумукъ адабият ва маданият, айрокъда савлуъ сакълав тармакълар бу йылны июн айында бютюн бизин республикагъа ва тышгъа аты белгили къумукъ халкъны эревюллюлерини би­рин тас этди. Врач, шаир, композитор, язывчу ва журналист Исрапил Исаевич Исаев дюньядан гёчдю.
Исрапил Исаевич 1930-нчу йылда Къарабудагъгент районну Къакъашура юртунда тувгъан. Орта школаны битдирген сонг Дагъыстан медицина институтгъа тюше ва ону 1955-нчи йылда оьр къыйматлар булан битдире. Яш касбучу Къарабудагъгент район больницагъа бакъдырыла. Исрапил онда 2008-нчи йыл болгъунча хирург гьисапда ишлей. 1957-1959-нчу ва 1965-1969-нчу йылларда Къарабудагъгент ра­йон больницаны баш врачы болуп загьмат тёге.Ишлеген йылланы боюнда хыйлы халкъны сав этмеге, аякъгъа тургъузмагъа бажаргъан Исрапил, оьзюню касбусун юрюте туруп, яратывчулукъ тармакъда да оьзюн сынай ва гёрмекли натижалагъа да етише. Бара-бара ол къумукъ адабиятда ва маданиятда белгили шаир, композитор гьисапда, сонг да язывчу ва журналист гьисапда арагъа чыгъа. Исрапил – «Ачылгъан хазналар», «Балкюмес», «Тиштайпалагъа сырым» деген китапланы автору. Исрапилни кёп санавдагъы йырлары ва макъамлары къумукъ халкъны йыр хазнасына гирген ва олар къумукъ радиодан да берилип тура.Исрапил Исаев «Дагъыстанны ат къазангъан врачы» ва «Дагъыстанны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу» деген гьюрметли атланы къазангъан. Исрапил Исаевични халкъы учун этген къуллугъу, эмли сёзлери ва насигьатлары, ярыкъ келпети даимликге къумукъ халкъны эсинде къалажагъына инанабыз.

 

Къакъашураны тамазаларыны совети къумукъ халкъгъа ва бютюн Дагъыстан Республикагъа аты белгили врач, композитор, шаир, язывчу ва журналист Исрапил Исаевич Исаев узакъ аврувдан сонг гечингенине байлавлу болуп Къакъашура жамаатны атындан ону агьлюсюндегилеге ва дос-къардашларына теренден къайгъырышагъанын билдире. Жаны женнетлерде болсун. Ятар ери къув болсун!