Йырчы Къазакъны медаллары тапшурулду


Белгили экени йимик, 1999-нчу йылдан тутуп, Къумукъланы маданият ва илму къуруму иш гёре. Оьзюне «Ёлдаш» газетни баш редактору, философия илмуланы кандидаты Камил Алиев ёлбашчылыкъ этеген шо жамият бирлешив бизин халкъны маданият ва тилин сакъламакъ, олай да къумукъланы тарихини гьалиге ерли белгисиз къалып турагъан бетлерин малим этмек учун кёп тюрлю умпагьатлы гьаракатланы яшавгъа чыгъа­рып геле.Шону булан бирге, эсгерилген къурумну сиптечилиги булан артдагъы йылларда гьар тюрлю тармакълагъа мекенли къошумун этген, халкъ арада, эл арада белгили болгъан бизин замандашларыбызгъа Йырчы Къазакъны атындагъы медалы тапшурула. Бугюнлеге ерли шо медальгъа 35 адам ва къурум лайыкълы болгъан. Шолай, Къумукъланы маданият ва илму къурумуну 2018-нчи йылны декабр айыны 19-нда къабул этилген къарарына асасланып, Йырчы Къазакъны медалына «Къарабудагъгент район» деген муниципал къурулувуну гьакимбашыны биринчи заместители Агьмат Абдулмежитович Гьажиев ва Къарабудагъгентдеги гимназияны муаллими, Россияны умуми ва касбу билим берив тармагъыны гьюрметли къуллукъчусу, Дагъыстанны яшёрюмлерини ат къазангъан насигьатчысы Умсалимат Абсаламовна Бутаева ла­йыкълы болду. Оланы къумукъланы машгъур шаири Йырчы Къазакъны яратывчулугъун уьйренивде, олай да бизин халкъны янгы-янгы наслусун тарбиялавгъа этген къошуму гьисапгъа алынды. Олар булан бирге гьалиги къумукъ поэзиягъа ва драматургиягъа этген гёрмекли къошуму гёз алгъа алынып, шо медальгъа белгили шаир ва драматург Атав Гьажиевич Атаев де лайыкълы болду.Оьтеген йылны ахырынчы гюнлеринде Йырчы Къазакъны медалы булан савгъатлангъанланы биз де гьакъ юрекден къутлайбыз. Оланы Янгы йылны байрамы булан къутлай туруп, гьар гюнлюк жанлы гьаракатында гележекде де оьрлюклер ёрайбыз.