Элли йылдан сонг


Школаны битип чыкъгъан яшлар бир нечакъы заман гетген сонг ёлугъувлар оьтгерегени адатланып къалгъан. Амма биз оьзюню гьакъында айтмагъа сюеген ёлугъув айрыча тамаша. Ботаюрт орта школаны 1968-нчи йылда битип чыкъгъан 10 -нчу «а» класны уланлары ва къызлары гьали-гьалилерде оьзлени школасында элли йылдан сонг ёлукъдулар. Буланы арасында, гертиден де, бир-бирин элли йыл гёрмегенлери де бар эди. Яшав шолай алышынгъан. Талигь гьар кимни ёлун оьзтёрече танглай.


 


Ёлугъувну аслу мурады бир-бирин кёпден сагъынгъан, бир класда агъа-ини, къызардаш-уланкъардаш болуп тургъан охувчулар, бет гёрюшлюк этип, сорашып-саламлашып, гюнюн-гьалын билип эркин лакъыр этмек, оьзлени охутгъан муаллимлери булан ёлукъмакъ эди. Озокъда, буланы бирлери яшавдан гетген (Аллагь рагьмат этсин), бирлери кепсиз, шо себепден класны битген он етти яшдан тогъузу тюгюл гелип болмады.Бу шатлыкъ ёлугъувну школаны завучу, директору болуп хыйлы йыллар ишлеген, математикадан дарс берип тургъан Имамдин Багьавович Атаев ачды. Ол, булай ишлени агьамиятлыгъын эсгерип, баракалласын билдирип, школада алтмыш йылдан къолай дарс берген, белгили математик Солтанамит Болатаевич Шабатукъаевге сёз берди. Ол шо йылланы эсге алып, къысгъача лакъыр этди, жыйылгъанлагъа савлукъ, насип ёрады. Эки де муаллим бугюн юртну абурлу тамазаларындан гьисаплана. Къутлав сёзню 9-10-нчу класларда клас ёлбашчысы болгъан Алнюргьаят Устакъовна Гьажиева узатды. Ёлугъувда шолай да школаны директору Марат Сираждинович Гьажиев, юртну администрациясыны башчысы Гьюсен Гьажиевич Боташев де ортакъчылыкъ этди.Ёлугъувну сиптечиси болгъан, шо класны охувчусу, гьали Дагъыстан илму центрны оьр илму къуллукъчусу А.М. Сайитов сёз алды.Ол яртынчыдан тутуп, школаны битгенчеге ёлун къысгъача хабарлады, оьзлеге дарс берген муаллимлени барын да эсгерди.– Биз, школаны битип, он йылдан ёлукъмагъа сёйлешген эдик. Нечик де къалынып турду, элли йылгъа чыкъды. Бугюнгю ёлугъувубуз школадан негьакъ башланмады. Булай ёлугъув Ботаюрт школада, районда чы нечик де, савлай Дагъыстанда да болмагъан. Гьатта Россияда болмагъан буса да ярай. Озокъда, хыйлыларыбыз аз буса да гёрюшмей турмагъанбыз.Бизин клас школада гьар заман алдынлылардан болуп гелген. Сегизинчи класны битген сонг, охувда биринчиликни алгъан деп, бизин Тбилиси шагьаргъа экскурсиягъа йибердилер. Буссагьатда да узатылып турагъан Донецк шагьарны бир школасы булангъы интернационал дослукъну биз башладыкъ. Мунда бизин беш йыл клас ёлбашчыбыз болуп тургъан Боранбий Ягьияевич Салаватовну уллу тарбиялав ишин, гьаракатын эсгерме герек. Класны яртысы яхшы ва лап яхшы къыйматлагъа охуй эди. Бизин яшлардан он бири тюрлю-тюрлю шагьарларда (Моск­вада, Саратовда, Харьковда, Новочеркасскиде, Магьачкъалада) охуп, оьр билимлер алгъан. Школаны гюмюш медальгъа битген Мавлетхан Висайитов бугюн Краснодар крайда хирург болуп ишлей, Кубанны ат къазангъан врачы; Алимсолтан Юсупов ДГУ-ну экономика факультетинде дарс бере; Шагьсолтан Балаев, Арсен Исмайылов, Рамазан Мамаев , Али Элдаров, Мамат Гьажиев – айры-айры касбулу инженерлер; Алибек Татарханов – агроном; Бозигит Ильясов, Нюрьян Акъаева – муаллимлер. Оьзге къызларыбыз, татывлу агьлюлер де къуруп, яшлар тарбиялагъан. Бу ёлугъувубуз бизге уллу шатлыкъ, сююнч, ругьубузгъа ругь къошду. Бугюн бизин охутгъанлардан дёртюсю арабызда сав-саламат яшап, юртну жамият ишинде ортакъчылыкъ этип тура. Барыгъызгъа да савлукъда узакъ оьмюр ёрайман, – деди А. Сайитов.Сонг лакъыр эркин кюйде узатылды. Бары да ортакъчылар сёз алып сёйледи, оьзлени рази­лигин, баракалласын билдирди.Класны атындан школагъа, муаллимлеге эсделик савгъатлар тапшурулду.