Ёллар арив болса, аманлыкъ да болур


        Янгыртып къурувну йылларында бизин уьлкебизде халкъ хозяйствону тюрлю-тюрлю тармакъларында чалышагъан касбучуланы гьюрметине токъташдырылгъан байрам гюнлер бар. Россияда Ёл къурулуш хозяйствосуну къуллукъчуларыны гюню де бизин уьлкебизде 1996-нчы йылдан тутуп, РФ-ни биринчи Президенти Б. Ельцинни хас къарарына гёре байрам гьисапда 4 йыл белгиленип турду.Шондан сонг, Ёл къурулуш хозяйствосуну къуллукъчуларыны ва Автомобиль транспорт къуллукъчуларыны гюню бирлешип, 2000-нчи йылгъа ерли оьтгерилсе де, эсгерилген йылдан сонг эки де тармакъны къуллукъчуларыны байрам гюнлери бугюнге ерли айрыча оьтгериле. Шолайлыкъда, Россияны Ёл къурулуш хозяйствосуну къуллукъчуларыны гюню де байрам гьисапда октябр айны уьчюнчю къаттыгюнюне раслана.


Мердешленген кюйде, байрам гюн шатлыкъ жыйынлар оьтгериле, арадан оьтген вакътини гьасиллери чыгъарыла, гёрмекли натижалагъа етишген къуллукъчулар материал ва ругь якъдан иштагьландырыла.


Ёл юрюшню низамын бузмай, аманлыкъны болдурув булан машгъул болагъан къуллукъчулар жаваплы борчларына намуслу кюйде янашмаса, уллу – гиччи балагьланы, тас этивлени алдын алма четим бола. Шону учун булай жаваплы къуллукъну башын тутгъан адамлар ишлени низамын бузмай юрютмек учун къоллавчулагъа тийишли онгайлыкъланы болдурмаса бажарылмай.


Белгили болгъан кююнде, бизин республикабыз артдагъы йылларда «Аманлыкъны ёллары» деген пачалыкъ программада ортакъчылыкъ эте. Шолайлыкъда, бизин республикабызны муниципал къурулувларыны арасындагъы байлавлукъланы болдурагъан ёллар янгыртылып тербей.


Ондан къайры да, ёл къурулуш хозяйствосуну къуллукъчулары бизин республикабызны дазуларыны ичиндеги 642 ча­къырымда федерал оьлчевюндеги ёлланы къуллукъларын кютюв булан машгъул бола. Шо ишни башын тутгъан «Даг­автодор» деген пачалыкъ идараны республикабызны ра­йонларында ва шагьарларында хас бёлюклери бар ва шолар ерлерде белгиленген борчларын кютюв булан машгъул бола.


Бизге де бугюн юрюшню низамын болдурма къаст этеген, къуруда, сувда, гьавада ва темир ёлларда онгайлыкълар яратма белсенген ёл къурулуш хозяйствону къуллукъчуларын касбу байрамы булан къутлай туруп, уьстюнлюклер, савлукъ булан аманлыкъ ёрамакъ къала.