КъайгъырабызОьтген сонгугюн, сентябр айны 14-нде, узакъ аврувдан сонг 47 йыл чагъында арабыздан бирдагъы бир белгили адамыбыз – Азнавур Чингисханович ГЬАЖИЕВ яшавдан гетди. Оьр къылыкълы, пагьмулу, илиякълы, янгыз оьзюню дос-къардашыны арасында тюгюл, савлай къумукъ халкъны да абурун къазанмагъа бажаргъан эревюллюбюз ахыр гезик гёзюн юмуп, ахыр тынышы бёлюнюп, даимге анадаш топуракъгъа бавурун къаплап ятды. Ювукъ адамларындан къайры да, герти къурдаш, бажарывлу ёлбашчы гьисапда ону таныгъанланы да шо гюн кёкрегин къайгъы сыгъып, гёзлери сувланды…

 


Азнавур Гьажиев 1973-нчю йылны июн айыны 7-синде Хасавюрт шагьарда тувгъан. Ол филолог ва журналист гьисапда Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетде, сонггъа таба Имам Шамилни атындагъы Кавказны халкъларыны университетинде оьр билим алгъан. Оьзюню загьмат ёлун 1995-нчи йылда башлагъан. Гьар тюрлю йылларда Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетни арап тил кафедрасыны дарс беривчюсю, «Дагестан» деген телерадиокомпанияны генеральный директору болуп жигерли къуллукъчу гьисапда чалышгъан. 2013-нчю йылдан тутуп, 2016-нчы йылгъа ерли Дагъыстан Республиканы печат ва маълумат министрини борчларын кютдю. Шондан сонг ол оьзюню яшавуну арт гюнлерине ерли Магьачкъала шагьарда иш гёреген «Россия – мени тарихим» деген музейни директору болуп турду. Гьасили, Азнавур Чингисханович оьзюню яшавун бюс-бютюнлей азиз элине, Дагъыстангъа ва бизин республиканы журналистика тармагъына багъышлады. Ол инчесаниятны тармагъында тапшурулагъан Дагъыстан Республиканы Пачалыкъ савгъатына да лайыкълы болду.   Россияны телерадио тармагъыны къуллукъчуларыны ассоциациясыны правлениесине къуршалып да гьаракатын болдурду.


Гьар не ишде де ол оьзюн мекенлилиги булангъы бек гьаракатчы касбучу гьисапда танытды. Оьзюн таныйгъан минглер булангъы дагъыстанлылар ону рагьмулу, башгъа гишини къайгъысын юрегине ювукъ алагъан, кёмекге къол ялгъамагъа гьаман гьазир турагъан, яхшы амаллары булангъы асил адам гьисапда билдилер. Неге тюгюл, тарыкълы гюн ол кёплеге къолундан гелеген кюйде кёмеклер де этди. Азнавур Чингисхановични гьакъындагъы эсделикни юреклеринде сакълажакълар учун ол яшавдан гетгенлиги гётермеге авур къайгъы болуп къалды.  


Азнавур Гьажиев гечингенлиги булан байлавлу болуп ону агьлюсюне, дос-къардашына теренден къайгъырышагъаныбызны билдиребиз. Къалгъанлары­гъызны юреклерине Аллагь сабурлугъун салсын. Ону жаны яхшы женнетлеге гьалал болсун!

 

«Ёлдаш» газетни коллективи.

 

 

Табиат да тарлана

Чакъсыз гечинген минасы яхсайлы Чингисханны уланы Азнавур ГЬАЖИЕВНИ эсделигине

 


«Багьанагъа авруп ятса баласы,


Гьасси бола туз сепгендей ярагъа.


Он авлетден бир авлети оьлсе де,


Онаву да гёмюлгендей анагъа».

 


Ана савда гёзюн юмса баласы,


Гьасилликден отдан гёлек гиемен.


Сёзлер тапмай сабур этме ананы,


Оюм булан оьзюм «ерге» гиремен.

 


Хабар чыкъса: «Ана яшын гёмген», – деп,


Къолдан тюшген савут йимик сынаман.


«Биргине-бир нарыстасы оьлген», – деп,


Эшитгенде мен къайгъырып азаман.

 


Азмаймы да чартлагъанда бавуру,


Къара ажжал тигилгенде юзюне.


Азнавурдай танг уланлар тас болуп,


Къара гюнлер тувса Къумукътюзюме.

 


Кёк чыкъ тёге, табиат да тарлана,


Мунг чалына къушланы да чарнаву.


Алай билдинг савлай Алам зарлана,


Аз болгъангъа асиллени санаву.

 


Гёнгюлюнде Тангчолпандан нюр алып,


Намусунгну тас этмейли яшадынг.


Къарангыны къарнын тартып сёгеген


Яшмынланы ялынына ошадынг.

 


Адил БИЙТЕМИРОВ.


Яхсай.