Бахтияр Агьматов:


–Аявлу къумукъ миллетим! Биринчилей, Сизин Янгы, 2019-нчу йыл булан гьакъ юрекден къутлайман!Дюньяда бир кюйде турагъан гьеч бир зат да ёкъдур деп эсиме геле. Шо меселде йыллар да алышына, яшавдагъы гьар тюрлю гьаллар да алышына. Тек инсанларда болма тюшеген гьакълыкъны, адамлыкъны, инсаплыкъны йыллар тёбенлешдиргенни сюймеймен.Гертиден де, миллетни миллет этеген де, уьлкени байындырагъан да адамлыкъдыр, адамны оьзюню гьар-бир якъдан бютюнлюгюдюр. Янгы йыл шо битимлерибиз дагъы да къолай айынсын. Мени якълап абурумну гётерген, ругьума ругь, гючюме гюч къошгъан халкъыма, кёп миллетли Дагъыстаныма ва савлай Россиягъа оьрлюклер, рагьму булан бирлик, къайратлыкъ булан тирилик ёрама сюемен. Гёзлеригизни нюрю, юреклеригизге тутгъан бары да яхшы умутларыгъызны бюрю бир де сёнмесин. Яшавлукъну бары да тармакъларында тёгеген къыйынларыгъызны Аллагь къыйматласын. Дагъы да арабызда билимли, гьакъыллы, гьалал, къоччакъ ва чомарт яш наслу кёп болсун.Яратгъаныбыз бары инсанны ортакъ уью болгъан Ер шарны давлардан къорусун, парахатлыкъны болдурсун. Къумукъну ва оьзге бир адамны да очагъы ва ожагъы сувумасын.Азиз халкъым! Янгы йылда яхшылыкъларынгны арты, ахыры уьзюлмесин!