Ёлбашчылар – ёлну башында


Кадрлар гьазирлев пайдалы юрюле


    Халкъны яшавун яхшылашдырмакъ учун этилеген къуллукъ федерал къурумланы янындан да, регионну баш гьакимиятыны янындан да йыл сайын мекенли болагъаны эс этиле. Гьар тюрлю программалар яшавгъа чыгъарыла. Грантлар гёрсетиле. «Мени Дагъыстаным» деген проектни де аслу мурады – Дагъыстан учун пачалыкъ къуллукъларда гьакимлик юрютеген къуллукъчуланы гьазирлемек.Проектни бир гезиги гетген йылны ноябр айында Москвада оьтгерилди. Гьали экинчи гезиги Магьачкъалада, халкъ хозяйствону Дагъыстан пачалыкъ университетинде оьтгерилгени де бу охув ожакъны гёрмеклигин ва мукъаятлыгъын исбат эте. Университет 28 йылны узагъында мугькам билимли касбучуланы гьазирлей. Регионну алдынлы оьр охув ожакъларыны бириси. О гьакъда Дагъыстан Республиканы Башчысы Владимир Васильев де 4-нчю февральда бу темагъа байлавлу оьтгерилген генгешде эсгерген эди.Владимир Васильевни шо генгешде айтгъан бирдагъы сёзлери тергевню тарта. «Гьалиги тюрлю агьвалатлар кёп вакътиде, бизин уьлкеге ва уллу имканлыкълары булангъы Дагъыстангъа да тынч заманлар тюгюл. «Единая Россияны» 18-нчи съездини жыйынында Россияны Президенти Владимир Путин де: дюньяда чалт алышынывлар кёп болгъан: бек алгъасавлу къайдада алгъа элтеген тюрленивлер бар. Эгер де биз оьз заманында не этме герекни англамасакъ, оьзгелерден хыйлы артда къалма болабыз, – деп айтгъан эди. Шону учун да кадрланы гьазирлев ишге биз аслу агьамият булан янашма герекбиз», – деген В.Васильев.Гертиден де, гьакимият къурумларда ишлемеге сюегенлер кёп. Оланы арасында нечик адамлар да болмакъ бар. Яхшы яман булан къатнашгъан вакъти хантавлукъ этип кимни де гьаким къуллукъгъа ишге салма ярамай. Гьакимлер оьзлени ишин мекенли билегенлиги булан ич хасиятлары да таза адамлар болма тарыкъ.«Мени Дагъыстаным» деген проект, В.Васильев эсгереген кюйде, Россия Федерацияны Президентини Админист­рациясыны кёмеклиги булан уьлкени регионларыны арасында асувлу къайдада яшавгъа чыгъарыла. Конкурсну гьасиллерине къарагъанда, ортакъчылыкъ этегенлени аслу пайы – Дагъыстанны оьр охув ожакъларын битдиргенлер. Алдынлыкъны алгъанлардан уьчевю «Лидеры России» деген Бютюнроссия проектге къошулгъан.Конкурсда ортакъчылыкъ этгенлерден 21 адам пачалыкъ гьакимият къурумлагъа ишге алынгъан. Олардан дёртевю гьакимлик къурумланы ёлбашчыларыны заместителлерини къуллукъларында чалыша. Ишлеге алынмагъанлары да унутулуп къалмай. Олагъа оьзлени гьаракатын гёрсетме имканлыкълар болдурула.Кадрлар танглайгъан конкурсда алдынлыкъ алгъанлагъа Владимир Васильев оьзюню янындан баракалла билдирегенден къайры да, оланы толу гюч булан оьзлени бажарывлугъун аян этмеге чакъыра. Ол булай дей:«Сиз бизин республиканы гележегин болдурагъанлардансыз. Загьматгъа берилген, бизин пагьмулу, интернационал халкъыбызны умутларын яшавгъа чы­гъармакъ учун сизге оьз къошумугъузну гёрсетме тюшежек».«Асувлу гьукумат» деген проектни яшавгъа чыгъарылыву да республикада гьар тюрлю тармакъларда яхшы янына бакъгъан алышынывлар этмеге имканлыкълар ачажакъ».Оьрде эсгерилген генгешде Россияны Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакилини заместители Сергей Стариков да «Асувлу гьукумат» деген проектни эсгере туруп: «Къайсы ишде де, документлер гьазир этивден, производство масъалалагъа етишгинче хыйлы кемчиликлени табып, тарыкъ тюгюл ишлени алдын алып, коррупция болдурагъан ерлерин билип, олардан арчылып иш гёрсетме болсакъ, алгъа барывну канзилерине гётерилме бажарылажакъ», – деп эсгергени кадр масъалалагъа тийишли агьамият берегенликни аян эте.Агьамиятлы генгешде Дагъыстанны Башчысы эсгерген бирдагъы булай сёзлер де жыйылгъанлагъа таъсир этгенине инанма тюше. «Биз гележекде де пагьмулу яш адамларыбыз булан тыгъыс байлавлукъда гьаракат юрютежекбиз. Олагъа практика ишлени бажарывлу къайдада кютме, четимликлер тувдурагъан масъа­лаланы ёрукълашдырма уьйретеген ёлланы гёрсетежекбиз. Гьали патриотлар, намусу булангъы адамлар гьукуматгъа ва оьз халкъына кёмек этмеге тарыкълы заманлар гелди. Бугюн йимик гьалны яхшы янына алышдырма имканлыкълар болмагъан. Мен сизге иш ёлдашларыма йимик янашаман ва гележекде де бар гючюгюзню къоллап, оьзюгюзню гёрсетме боларсыз деп инанаман», – деп насигьат этген Владимир Васильев.«Мени Дагъыстаным» деген проектни экинчи гесиминде ортакъчылыкъ этмек учун 56 адам чакъырылгъан.Набиюлла Магьамматов,

политика бёлюкню редактору.