Артём Здунов: «Мени учун лап да агьамиятлы – 1-нчи сентябрге яшланы аманлыгъын болдурмакъ»


Август айны 7-синде Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председатели Артём Здунов хас министерликлени ва ведомстволаны ёлбашчылары ва районланы башчылары булан республиканы билим берив къурумларыны 2018-2019-нчу янгы охув йылгъа гьазирлигини айланасында лакъыр этген. ДР-ни премьер-министри сентябрь айны 1-не бары да охув ожакълар охувчуланы къабул этмеге гьазир экенин гёрсетмеге герегин эсгерген.


 


–Кёп санавда адамлар жы­йылагъан ерлерде, аманлыкъ ва тазалыкъ болдурувну, от тюшювню, шолай да террорчулукъну алдын алыв масъалалары инг алдын болмагъа герек. Бу масъалалагъа жаваплы – ДР-ни билим берив ва илму министерлиги. Заман аз къалгъан, – деп билдирген А.Здунов.ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители, ДР-ни илму ва билим берив министри Уммупазил Омарова янгы охув йылгъа байлавлу методика англатывлар бары да ерли гьакимликлеге заманында берилгенлигин, тек август айны 1-нден тутуп берилме герек маълуматлар гечигип гелегенин англатгъан. Ону сёзлерине гёре республиканы янгыз 262 охув ожагъы гьисап берген.Къоллавчуланы ихтиярларын якълавгъа ва адамны яшав гьалларын яхшылашдырывгъа тергев этеген Федерал къуллугъуну ДР-деги бёлюгюню ёлбашчысы Элеонора Омариева берген маълуматлагъа гёре бары да школаларда чаралар гьазирленген. Бугюнлерде тазалыкъ болдурув талаплагъа жавап бермейген школаланы санаву кемиген. Гетген йыл шолай школалар 15 болгъан буса, бу йыл бир де ёкъ.От тюшювню алдын алыв масъалалагъа байлавлу Россияны МЧС-ини ДР-деги управлениесини ёлбашчысыны заместители Олег Халилов эсгерген кюйде, охув ожакъларда от тюшювню билдиреген системалар ёкъ яда бузукъ гьалда. От тюшювде къолланагъан биринчи тарыкъ болагъан алатлар булан да тийишли кюйде таъмин этилмеген. Халиловну сёзлерине гёре, муниципалитетлени башчылары от тюшювню алдын алывда тийишли чаралар гёрмей.Генгешни барышында, шолай да террорчулукъну алдын алыв масъалаланы айланасында да лакъыр болгъан.А. Здунов генгешни ортакъчыларына:–Харж талап этмейген къайдалар бар. Йылны боюнда школаланы директорлары ва охувчуланы ата-аналары булан англатыв ишлер юрютмеге герек. Инг алдын –сакълыкъ болмагъа тюше. Мени учун лап да агьамиятлы – бары да школаларда 1-нчи сентябрге яшланы аманлыгъын болдурмакъ, – деп билдирив этген.Генгешни ахырында бары да кемчиликлени заманында тайдырмагъа тапшурувлар берилген. 

Бизин мухбирибиз.