Арслан Хасавов заманлыкъгъа «Учительская газетагъа» баш редактору этилип белгиленген


   Арслан Хасавов «Учительская газетада» 2017-нчи йылдан берли ишлей. Алда шо газетни редакциясыны маданият ва илму бёлюгюню башын тутгъан. «Уьлкени инг яхшы журналистлерини бириси Пётр Положевец булан ишлейгенимни уллу абургъа гьисаплай эдим. Мен ондан кёп затны уьйрендим. Газетни баш редактору этип белгилегенлик – мени учун уллу гьюрмет. Мен охувчуланы алдындагъы жаваплыкъны билемен ва ону гертилеме гьазирмен», – деген А.Хасавов.«Арслан адамлар булан ишлеп, олар булан гьакълашып бола. Ону ишлеп бажаражагъына инанаман. Мен ойлашагъан кюйде, ондан «Учительская газетагъа» яхшы баш редактор болажакъ», – деген Пётр Положевец.Къурумну уставына гёре, «Учительская газетаны» баш редакторун 2019-нчу йыл яйда болажакъ ябыкъ акционер жамиятны жыйынында белгилежек.Белгили яш язывчу ва журналист Арслан Дагьирович Хасавов 1988-нчи йыл Ашхабад шагьарда белгили къумукъ адвокатны агьлюсюнде тувгъан. Мычыгъыш Республиканы Гюйдюрмес районуну Борагъан юртундан чыкъгъан Арслан Хасавов Ломоносовну атындагъы МГУ-ну Азия ва Африка уьлкелени институтунда охугъан ва «Экономиканы оьр даражасыны магистратурасыны маълумат къуралларда менеджмент» деген тармагъын битдирген, РФ-ни Президентини янындагъы халкъ хозяйство академияны аспирантурасында охуй.Муаллимлер учунгъу газетде ишлей туруп, Арслан Хасавов Россияны, олай да дюньяны маданиятыны ва илмусуну гьалиги билим берив масъалаларына багъышлангъан кёп санавда материаллар гьазирлеген. «Учительская газетагъа» гелгинче де «Маяк» ва МТРК «Мир» деген радиостанцияларда ишлеген, Россияны белгили маълумат къуралларында материаллары чыкъгъан.Арслан Хасавовну Сириядан берген репортажлары Россияны журналистлерини союзуну савгъатын къазангъан.«Ёлдашны» маълуматы.