Янгыртыв ишлени яхшылыгъы


Оьтген къаттыгюн Къызылюрт шагьарда айрыча жанланыв гьис этиле эди. Бу гезик шагьарлылар ва гелген къонакълар темир ёл станцияны янында ерлешген Игитлени майданында жыйылгъан эдилер.


 Бираз алларда мунда да янгыртыв ишлер юрюлдю. Тюзюн айтмагъа герек, эсгерилген майданчада Уллу Ватан давда жанын къурбан этген ерли ватандашланы гьюрметине салынгъан эсделик бар. Бир-бири булан къысматын байлайгъанлар да, шатлы чараларда ортакъчылыкъ этегенлер де мунда гелип давда жанын къурбан этгенлени гьюрметлеп, гюллер салып, сурат алдыралар. О энни бир яхшы адатгъа да айланып къалгъан. Бу майданча етишип гелеген яш наслуну патриот ругьда тарбиялавда да агьамиятлы роль ойнай.


Шатлы чараны гиришив сёз булан Къызылюрт шагьарны башчысы Малик Патагьов ачды. Чыгъып сёйлегенлер «Чиркейгэсстрой» деген жамиятыны управлениесини генеральный директору Магьаммат Загьитов, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Мугьутдин Мугьутдинов, Уллу Ватан давну ва загьматны ветеранларыны советини председатели Гьасан Омаров, КПРФ-ни шагьар комитетини биринчи секретары, «Къызылюрт янгылыкълар» деген газетни баш редактору Абдулвагьит Лабазанов, янгыртыв ишлени юрютген къурумну вакили Гьарун Гьюсейнов, Афгъанистанны ветеранларыны бирлешген советини председатели Рамазан Алиев ва тамазаланы шагьар советини председатели Магьаммат Абдуллаев Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильевни, Къызылюрт шагьарны башчысы Малик Патагьовну ва шагьарны безендирмекни гьайын этген депутатланы атына разилик билдирдилер.


Биз оьзюню гьакъында лакъыр юрютеген бу объектни янгыртыв ишлери «Багъыйлы шагьар онгайлыкълар» деген муниципал программасыны айланасында юрюлген. Шатлы чараны барышында ону ортакъчылары Уллу Ватан давда жанын къурбан этген ерли ватандашлагъа салынгъан эсделикге жанлы гюллер салдылар.


Маданият уьюню ва белгили йырав Абдурашит Алхановну атын юрютеген инчесаниятыны школасыны ортакъчылары музыкалы программасы булан жыйылгъанланы таныш этди.


2020-нчы йылда совет халкъ Уллу Ватан давда немис елевчюлерден уьстюн гелгенли 75 йыл тамамланажакъ. Шону алдында болгъан чара агьамиятлы агьвалат болуп токътажагъына шеклик тувулунмай.

 

Алибек Салаватов.


Автор чыгъаргъан суратлар.