Адамлар хатабалагьгъа тарыйгъаны ичибизнибушдура


Алдагъы гюн Дагъыстан пачалыкъ техника университетде «Культура на дорогах» деген федерал кампанияны гьаракатын яшавгъа чыгъармакъ муратда «дёгерек стол» оьтгерилди. Шонда Россияны МВД-сини ГИБДД-сини начальниги, полицияны генерал-лейтенанты Михаил Черников, МВД-ни УГИБДД-сини Дагъыстандагъы къурумуну начальниги Александр Шалагин, Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини заместители Рамазан Жафаров, ДГТУ-ну ректору Тагьир Исмайылов, «Движение без опасности» деген эксперт центрыны президенти Наталья Агре ва министерликлени, ихтиярланы якълайгъан къурумланы вакиллери ортакъчылыкъ этдилер.Рамазан Жафаров оьзюню гиришив сёзюнде «дёгерек столну» ортакъчылары булан таныш этген сонг, ёл юрюшде тувулунагъан масъалалагъа байлавлу мисаллар булан оьзюню оюн айтды ва Михаил Черниковгъа сёз берди. Ол сёзюн булай башлады:– Бизге бары да ерлерде, Россиядан къайры, оьзге тыш пачалыкъларда да ёл юрюшню низамына, шогъар тиеген масъалалагъа байлавлу болуп оьтгерилеген чараларда, конференцияларда ортакъчылыкъ этмеге тюшген. Неге тюгюл, оьзге ерлердеги яхшы амалланы, сынавланы бизде де пайдаландырмагъа хыялыбыз бар. Дагъыстангъа байлавлу айтсам, бу йылны башындан тутуп, республиканы ёлларында 1424 хатабалагь болгъанлыгъы мекенлешдирилген. Шону багьанасындан 311 адам оьлген, 2108 адам яралангъан. Болгъан аварияланы гьисапгъа алгъанда, жанлары къыйылагъанланы санаву тёбен тюшген демеге ярай. Биз аварияланы нечик алдын алмагъа болагъанны гьакъында ойлашабыз, ёлларын ахтарабыз. Дагъыстанда аслу гьалда ёлдан чыгъып барагъанлар балагьгъа тарый. Шогъар да ёлланы умуми гьалы, гьайдавчулар бир-бирини ёлуна къаршы чыкъма болмайгъан кюйде къурулма­гъаны себеп экени де токъташдырылгъан,–деди ол.Ону сёйлевюнден сонг МВД-ни УГИБДД-сини Дагъыс­тандагъы къурумуну янгы белгиленген начальниги Александр Шалагин оьзюню пикрусун айтды:–Бу масъала янгыз бизде тюгюл, савлай Россия учун да бек агьамиятлы. Биз бары да къурумланы, министерликлени, СМИ-ни къуллукъчуларын, ватандашланы бизин ишибизге къуршамасакъ, бу масъаланы бизге янгыз чечме бажарылмажакъ. Мунда Михаил Юрьевич бу йылны натижаларына гёре аварияланы санаву кемиген деп эсгерди. Тек авариялардан айыпсыз яшлар оьлегени бизин учун бир уллу дерт, къайгъы кюйде къалгъан. Бу йылны алсакъ, 30 яш жан берген, 247 яш буса яралангъан. Шо яшланы яшаву кимни айыбындан къыркъылгъан буса, шо адамланы намусунда къалсын.Оьтген бир сутканы ичинде 6 авария гьисапгъа алынгъан. Шо да ёл юрюшню низамын сакъламагъанлыкъдан   болгъан. Мен бизин булан бирче билим берив министерлиги де тыгъыс кюйде байлавлукъ тутуп, ишибизге къошулуп, гьаракат этгенни сюе эдим. Сонг да, айрокъда транспортну гьалына байлавлу экзаменлер башгъа къайдада юрюлежек,–деди А. Шалагин.