25 январь–Россияны студентлерини сюню

 Россияда 2005-нчи йылдан берли январ айны 25-нде Студентлерини гюню оьтгериле. Студентлени арасында, озокъда,  бугюн айрыча агьамиятлы. Айрокъда гьалиги девюрде студент болмагъан адам кёп аздыр.  Школаны охуп битдиргенлер кёбюсю гьалда коллежлерде, техникумларда оьр охув ожакъларда  билим алывун узата. Демек, студент болмагъан, студент йылланы сезмеген, башындан гечирмегенлер ёкъдур деп айтмагъа ярай. Студент яшав гьар адам учун  яшавунда ярыкъ, шатлы эсделиклер, янгы танышлыкълар, озокъда, терен билимлер булан байлавлудур. Январ айны 25-ши буса гьар йыл бизин пачалыкъны студентлерин бирлешдиреген гюн деп гьисап этмеге ярай. Студентлени гюнюн белгилейгенлик оланы Россияда агьамиятлыгъын ва илмугъа, инчесаниятгъа ва яшавну башгъа тармакъларына этеген къошумун исбатлай демекдир.

Студентлер оьзлер къаст этсе бажармайгъан ишлер, етишмейген оьрлюклер, уьстюнлюклер ёкъдур. Охумагъа, терен билимлер алмагъа, гележекде яхшы касбучу болмагъа сюеген студентлер учун бары да имканлыкълар болдурулгъан. Оланы гьаракатын якълайгъан кёп тюрлю проектлер, ярышлар бар.

Январ айны 25-нде Россияны башгъа регионларында йимик бизин республикада да гьар тюрлю  тармакъда уьстюнлюклеге етишген студентлени савгъатлав оьтгерилди. Дагъыстан пачалыкъ университетни  ректоратында юрюлген шатлы жыйынгьа Студентлени гюню булан къутламакъ учун гьакимият къурумланы ёлбашчылары, дарс беривчюлер гелген эди.  Эсгерилген чараны ДР-ни яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министерлиги оьтгерди.

Дагъыстан Республиканы Башчысы Сергей Меликов да Студентлени гюню булан къутлагъан:

–Дагъыстанны яшёрюмлерин Россияны Студентлерини гюню булан къутлайман! Бугюн  пагьмулу, гьаракатчы яшёрюмлени  къыйматлама,  уьстюнлюклеригизге инанагъаныбызны билдирмеге сюемен.

Бир-нече гюн алда мен бирдагъы гезик  дагъыстанлы яшёрюмлер булангъы ёлугъувну вакътисинде олар Москвадагъы оьр охув ожакъларда лайыкълы ва гёрмекли кюйде охуйгъанына мюкюр болдум.

Студентлер гиччи ватанындан бир-нече минг чакъырым арекде буса да Дагъыстанны унутмай. Адатлагъа, мердешлеге, инче саниятыбызгъа гьюрмет булан янаша ва гележекде гиччи ватанына пайдалы болмакъ учун янгы билимлер алмагъа къаст эте.

Дагъыстан–яшёрюмлени республикасы. 120 мингден артыкъ дагъыстанлы яшёрюм оьр охув ва орта хас билим береген ожакъларда охуй ожакъларда. Оланы кёбюсю яхшы врачлар, муаллимлер, программистлер, инженерлер ва юристлер болажагъанына инанаман.

Аявлу яшёрюмлер! Бугюн сизин яшавугъузда агьамиятлы канзи–сиз яшав ёлугъугъузну сайлайсыз,  уьстюнлюклер къазанмагъа къаст этесиз, гележек яшавугъузну кюрчюсюн саласыз. Мен, бары да эсли адамлар йимик студент заманымдагъы эсделиклени бютюн яшавумда унутмагъанман. Сизден эки керен артыкъ яшагъан адам гьисапда айтмагъа сюемен: охугъуз, хыяллар къуругъуз, тавакаллы болугъуз, бажарылмайгъан йимик масъалаланы чечмеге къаст этигиз. Сиз барын да бажаражакъсыз!

 

Патимат БЕКЕЕВА.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля