Халкъ шаирге уллу  гьюрмет этилди

Бу йылны узагъында Дагъыстандан оьтюп, савлай Россияда, ондан тышда да Расул Гьамзатовну 100 йыллыкъ юбилейине багъышланып кёп жыйынлар, гьар тюрлю мажлислер оьтгерилип тура.

Магьачкъаладагъы бизин 5-нчи школа-лицейде де бираз алда Дагъыстанны халкъ шаирини эсделигине уллу гьюрмет этдилер. Ери гелгенде эсгермеге сюемен,  айрокъда артдагъы йылларда ана тиллеге немкъорай янашагъанланы санаву артып барагъанына да чул бермей, арабызда шогъар жаны авруйгъан, шону яшлагъа сингдирмеге къасткъылагъан  муаллимлер бизин лицейде де бар. Олар бары да бир болуп, яшланы ана тиллеге тергевюн тарт­макъ учун кёп уллу ишлер этмеге белсенип айланалар. Шолайлыгъы  бизин барыбызны да  сююндюре.

Шо гюн де  ана тиллени дарс беривчюлери: Айханум Абдуллатипова (къумукъ тил), Ханум Умудалиева (лезги тил), Патимат Къурбанова (дарги тил), Умай Гьажимагьамматова ва Райисат Батырова  (авар тил) шагьар школада ана тилден дарслар юрютмеге къыйын буса да, машгъур шаирни юбилейине багъышлангъан чарагъа яшланы тындырыкълы кюйде гьазирлеп, гьар тюрлю миллетлени тиллеринде ону шиърулары чалынды, йырлары йырланды. Гьатта олар оьзлер шаирге багъышлап язгъан шиъруларын да охуп, гелгенлени къурчун къандырдылар. Шолардан бирин эсгермекни арив гёремен.

Шаирге

Ат туягъын тай басар деп айтыв бар.

Атанг йимик арив яза гелгенсен.

Дагъыстанны нече де бек сюе эдинг

Цада юртну йимик ону гёргенсен.

Атанг къалам тутдургъандыр къолунга

Халкъгъа къуллукъ этмеге герексен деп,

Ананг сагъа ёрагъандыр ёравлар

Савлай дюнья сагъа алгъыш этсин деп.

Цада юртда тувсанг да,

Таргъуда гёмюлгенсен.

Савлай дюньяны халкъын

Оьзюнг йимик гёргенсен.

Гертиси,  бизин школаны директору Патимат Магьамматовна Османова ва завуч Айида Шайдабеговна ана тиллени масъаласына бек агьамият берелер.

–Билим берив тармакъда чалышмагъа яманокъ тынч тюгюл. О–кёп  уллу жаваплы иш. Гьар муаллим, школада ишлейгенлер яшланы да, ата-аналаны да алдындагъы жаваплыкъны гьис этип чалышмагъа герек. Неге тюгюл, ата-аналар авлетлери билим алып, тарбиялансын деп муаллимлеге яшларын аманат этелер,–дей школаны директору Патимат Османова. Ол оьзюню бойнуна алгъан борчну, намусну уьстюнлю кюйде кюте.

Саят АБДУЛАБАЗОВА,