2018-нчи йылны бюджети арагъа салынып ойлашылгъан

   Ноябр айны 17- синде Магьачкъалада Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитовну ёлбашчылыгъы булан 2018-нчи йылгъа гёз алгъа тутулгъан республика бюджети арагъа салынып ойлашылгъан. Ортакъчылыкъ этгенлени арасында Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини борчларын кютеген Абдусамат Гьамитов, республика министерлик­лени ва ведомстволаны ёлбашчылары, Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны депутатлары, муниципал къурулувланы ёлбашчылары жамият ва илму къурумланы вакиллери де болгъан.


Жыйынны ача туруп, Дагъыс­тан парламентни спикери билдирген кюйде, бюджетни проекти алда йимик гьали де социал оьсювню янындан пачалыкъ гёз алгъа тутгъан бары да программаланы яшавгъа чыгъарылыву булан байлавлу.


Уьлкени Президентини май айда чыкъгъан указларын яшавгъа чыгъарывну ёлунда харжланажакъ бюджет маялар болгъан чакъы толу кюйде алына. Алапаланы артдырмакъ гёз алгъа тутулгъан. Бюджет къуллукъчуланы аз алапалар ала­гъанларыны алапаларын артдырмакъ деген ери Президентни май айда чыкъгъан указларында болмаса да, биз ону да гёз алгъа тутгъанбыз. Гелеген йылны бюджетин токъташдырагъанда, биз шогъар аслу масъала йимик къарадыкъ. Гьар тюрлю идаралагъа харжланагъан маяланы болгъан чакъы аз этме тюшдю. Оланы арасында спорт школалар да бар.


Къурулуш къурумлагъа харжланагъан бюджет маяланы да аз этме тюшдю.Къурулуш ишлери башлангъан биналаны битдирмей туруп, янгы биналаны башлама болмай. Инг башлап школаланы, яшлар бавланы, савлукъ сакълав идараланы къурулушларын битдирме тарыкъ. Пачалыкъ еслик­лени гелеген йыл приватизация этилме гереклилери де гёз алгъа тутулгъан. Бюджетни проектине шо къуллукъ яхшы къошум эте.


Тек 2018-нчи йылны бюджетин гьазирлейгенде комитетлерде бир тюрлю четимликлер де тувулунду деп билдирген Хизри Шихсайитов. Оланы арасына аврувланы тегин дарманлар булан, школагъа бара­гъан яшланы китаплар булан таъмин этмек, яшланы язгъы ял алывун болдурмакъ ва айрыча проектлени пачалыкъ харж булан таъмин этмек йимиклери де гире.


Хизри Шихсайитов эсгерген кюйде, бары да министерликлеге ва ведомстволагъа бюджетни гелим гесегин артдырмакъ учун гьаракатчы иш гёрме тарыкъ. Промышленностдан къайры да, юзюмчюлюк ва туризм тармакъланы оьсювюн болдурагъан харж маяланы тапма тарыкъ. Туризмни гележеги болсун учун турист идаралагъа барагъан асфальт ёллар салма, къонакъ уьйлер къурма ва оланы айланасын арив этип онгарма герек.


Жыйында аслу доклад булан Дагъыстан Республиканы финанс министрини борчларын заманлыкъгъа кютеген Юнус Саадуев чыгъып сёйлеген. Ол берген баянлыкъгъа гёре, бюджетни проектини уьстюнде ишлемек учун Федерал налог къурумну управлениеси ва бюджет маяланы аслу къоллайгъан министерликлер ва ведомстволар булан тыгъыс байлавлукъ тутуп иш гёрюлген.


Юнус Саадуев билдирген кюйде, бюджетни проекти гелимни ва харжланы къадарын токъташдыргъанда 95 миллиард 150 минг манатгъа етишген.


Алапаланы артдырмакъ учун харжланажакъ акъчаны къадары – 6 миллиард манат.Инг аз алапа ала­гъанланы алапаларын 9 минг 489 минг манатгъа етишдирмек учун 1 миллиард 314 миллион харжланажакъ.


Ондан къайры да, бизин респуб­ликаны 22 школасында яшлар уьч сменада охуй. Бир школада буса 4 сменада охуй. Шону ёрукълашдырмакъ учун 2 миллиард 200 миллион манат харжланажакъ. Ону 800 миллиону федерал бюджетинден гёрсетилген.