Халкъара фестиваль дослукъну беклешдире


       Белгили экени йимик, бизин рес­публикада 30-нчу июндан башлап, IХ халкъара фестивалы оьтгериле. Шо гюн М.Горькийни атындагъы орус театрда ону ачылыву «Мой Дагестан – моя Россия» деген гала-концерт булан башланды.Фольклорну ва милли маданиятны халкъара фестивалы РФ-ни маданият министерлигини, В.Поленовну атындагъы халкъ авуз яратывчулугъуну Пачалыкъ уьюню, Дагъыстанны маданият минис­терлигини ва ЮНЕСКО-ну комитетини тергевюню тюбюнде юрюлдю.


Бу даражалы уллу фестивальны Да­гъыстанда оьтгерилмеклигини республика учун уллу агьамиятлыгъы бар. Индиядан, Сербиядан, Ирандан, Словакиядан, Чехиядан, Польшадан, Румыниядан, Азербайжандан, Къазахстандан, Курск, Ленинград, Пенза, Аштархан областлардан, Татарстандан, Мычыгъыш, Ингуш, Къабарты-Балкъар, Къалмыкъ республикалардан гелген фольклор коллективлер милли бийивлени бийип, милли йырланы йырлап, къаравчуланы разилигин алды.


Сербиядан «Каблови», Словакиядан «Полено», Чехиядан «Олдсава», Индиядан «Ритмы Индии» деген фольклор ансамбллени чыгъышлары къаравчуланы айрокъда тергевюн тартды ва харс урувларын къазанды.


Оьз гезигинде бизин уьлкебизни коллективлери де оьзлени гьюнерлерин гёрсетди, къонакълар булан таныш болуп, дос аралыкъланы беклешдирди. Темиркъазыкъ Осетиядан «Артхурон», Ставрополь крайдан «Оберег», Къалмыкъ республикадан «Цецг», Пензадан «Вертоград» деген ансамбллени бийивлери, Буйнакск, Къарабудагъгент, Къаягент, Хумторкъали районланы эргишилерини хорларыны йырлары къонакъланы да, къаравчуланы да разилигин ва баракалласын къазанды.

Я. Бийдуллаев.


Суратда: фестивальны ортакъчылары.