Дагъыстанны оьр этген Шихсайит ШихсайитовМагьачкъалада белгили пачалыкъ ва жамият чалышывчуну 90 йыллыгъына багъышлангъан шатлы жыйын оьтгерилди


Адамны не буса да бир касбугъа гьасиретлик булан тувулагъан яшав къысматы, кёп тюрлю ёлланы юрюп, савунда абур, гьюрмет, дюньядан гетген сонг да тындырыкълы эсделик къоюп гетер йимик мюгьлетлер жыядыр деп эсиме геле. Ишине мекенли берилип билмек де шолай гьаракатны башы буса ярай. Неге тюгюл, ишине намуслу янашгъан адамны эсделик сыйы да гьар даим унутулмай сакъланыр. Буглен юртлу Шихсайит Шихсайитов – шолайлардан бириси.Республика оьлчевде уллу уьстюнлюклеге етишген белгили пачалыкъ ва жамият чалышывчу Шихсайит Шихсайитов яшагъан эди буса, огъар бу йылны июн айыны 12-синде 90 йыл тамамланажакъ эди. Июн айны 13-нде Магьачкъаланы Рус драма театрында оьтгерилген юбилей эсделик ахшамны башында жыйылгъанлар юбилярны гьакъында бек мукъаятлы тизилген сюжетли кинофильмге къарадылар. Аз заманны ичинде къаравчулар бир гёрмекли къысмат булан таныш болдулар.


Шихсайит Шихсайитовну къысматы 3 тюрлю ёлларда топлангъан яда амалгъа гелген деп айтма ярай. Ол   журналист, партия, комсомол ёлбашчы ва илму къуллукъчу гьисапда белгили. Биринчилей ол – партия ёлбашчы. Шо ёлда КПСС-ни Дагъыстан обкомуну сек­ретарыны борчларын кюте туруп танывлу болгъан. Партия гьаракаты ону аслу гьалда юрт хозяйство тармакъда республиканы аграр экономика оьсювюн болдурмакъ учун юрюлген. О гьакъда Шихсайит Шихсайитовну эсделик ахшамында сагьнагъа чыгъып сёйлегенлерден башлап сёз тапшурулгъан Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини биринчи заместители Анатолий Карибов, Дагъыстанны биринчи президенти болгъан Муху Алиев де эсгердилер.


– Бизин мунда жыйылгъаныбызны себеби – белгили политика ва жамият чалышывчу, республиканы агропромышленный тармагъын къурувчу, пагьмулу алим ва журналист Шихса­йит Шихсайитовну 90 йыллыкъ юбилей ахшамы оьтгерилегенлик, – деп башлады оьзюню сёзюн Анатолий Карибов.


Муху Алиев де Шихсайитовну къайратлы партия чалышывун, мукъаятлы иш къуруп билегенлигин, производствону оьсдюрювюню ёлундагъы англавун, адам арадагъы тазалыгъын ва тюзлюкню сюегенлигин айрыча эсгерип сёйледи.


– Шихсайит Шихсайитов – Да­гъыстанны ёлбашчыларыны давдан сонггъу наслусуну вакили, гёрмеклилеринден бириси. О девюрге Данияловну школасы деп айтса да ярай. О йылларда бек белгили адамлар арагъа чыкъды. Бугюнгю токъташгъан Да­гъыстан оьзюню оьсювю булан, алгъа барыву булан, менлиги булан, оьзю-оьзюн таъминлешдирип болма этеген гьаракаты булан о вакъти амалгъа гелген уьстюнлюклерден илгьам ала деп айтса да дурус болур, – деп токъташдырды Муху Алиев.


Комсомолну Дагъыстан обкомуну биринчи секретарыны борчларын кюте туруп да, оьзюню партия ишге пагьмусу, гьюнери бар экенин гёрсетген Шихса­йит Шихсайитовну гьакъында айта туруп, оьзю де 80-нчи йылларда Дагъыстан комсомолну ёлбашчысы болуп ишлеген Зумрут Сулейманова да хыйлы эсге алывланы арагъа чыгъарды.


Сагьнагъа чыгъып сёйлейгенлени аралашдырып концерт программа да юрюле эди. Дагъыстан пачалыкъ филармонияны симфония оркестры, Буйнакск райондан гелген «Темирхан-Шура» деген бийив ансамбли, «Молодость Дагестана» деген хореография коллектив, Кавказ халкъларыны пачалыкъ ансамбли пагьмуларын гёрсетди. Белгили артистлер, 60-нчы, 70-нчи йылланы макъамларын жыйылгъанланы эсине сала туруп, алдагъы патриот йырланы сёзлери де оьтесиз таъсирли болгъан экенин де исбат этдилер.


Шихсайитов алим гьисапда да Дагъыстангъа пайдалы гьаракат юрютюп чалышгъан адам. Дагъыстан юрт хозяйство илму-ахтарыв институтуну ёлбашчысы болуп ишлеген вакътисинде де идараны алгъа барывун болдурма бажаргъан. О гьакъда Дагъыстан Респуб­ликаны Федерал аграр илму центрыны директору Гьасан Догеев де жыйылгъанлагъа теренден англатыв берди.


Эсделик ахшамны ахырында Шихсайитовну уланы Мурат Шихсайитов айтагъан кюйде, атасыны рагьмулу ишлерини кёплери адам арагъа чыкъмай да къалгъан. Ол булай эсгеривню де мисалгъа гелтирди.


Къаягент районлу айтылгъан юзюмчю Нариман Алиевге «Социалист загьматны Игити» деген атны бермек учун КПСС-ни ЦК-сына 3 керен язылгъан. Уьч де керен Нариман Алиевни яш чагъына байлавлу оьр ат берилмей артгъа теберилип тургъан. Артда да Горбачёвну кёмеги булан ишни ёрукълашдырма бажарылгъан. Михаил Горбачёв Шихсайит Шихсайитов булан къурдашлыкъ аралыкълар юрютегени о йылларда да биревлеге белгили болгъан, гьали де арагъа чыгъа.


Юбилей эсделик ахшамгъа оьзге ерлерден гелгенлер де кёп эди. Оланы хыйлысына залгъа гирме имканлыкъ болмады. Айрокъда Буйнакск райондан кёп адам гелди.