Къырымны якълагъан дагъыстанлылыланы эсделигине


Тюнегюн, май айны 31-нде, «Дагестан» деген маълумат агентлигинде прес-конференция болду. Ону барышында Уллу Ватан давну йылларында Севастополь шагьарны немис елевчюлерден азат этилгенли 75 йыл битегенликге ва шо оьжетли ябушувларда ортакъчылыкъ этген 345-нчи атышывчу дивизиягъа къуршалгъанланы эсделигине багъышланып оьтгерилген енгил автомашинлер булан ёл алывну сиптечилери республика маълумат къуралларыны мухбирлерине баянлыкъ берди.Инг алда ДР-ни яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министрини заместители Сиражутдин Гьалимов эсгерилген гьаракатны оьтгеривню сиптеси арагъа чыкъгъаныны себеплери гьакъда айтды. Ону сёзлерине гёре, оьзю ортакъчылыкъ этген генгешлени бирисинде Къырым ярыматавну тавларында «Дербент, 1941 йыл» деп этилген язывлары булангъы солдат къашыкъ табылгъаны гьакъда билген. Шондан сонг, ахтарыв отрядланы ортакъчылыкъ этивю булан Дербент шагьардан башлап Темиркъазыкъ Кавказ ва Къыбла федарал округлагъа гиреген шагьарлардан оьтюп, Севастополь шагьаргъа ерли енгил автомашинлер булан ёл алыв оьтгерилген. Неге тюгюл, оьрде эсгерилген дивизиягъа аслу гьалда Темиркъазыкъ Кавказдан чыкъгъанлар къуршалгъан болгъан.


Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны депутаты Тимур Гусаев билдиргени йимик, эки айны узагъында юрюлюп тургъан шо енгил автомашинлер булан ёл алывну сиптесин ерли гьакимлик къурумларыны, министерликлерини, ведомстволарыны жаваплы къуллукъчулары якълагъан ва шону ортакъчыларына оьзлени къолундан гелеген кёмегин болдуруп тургъан. Къырымны немис елевчюлерден якълавда дагъыстанлылар да аслам къошум болдургъанын халкъны эсине салмакъ оьтгерилген шо гьаракатны аслу мурады болуп токътагъан.