Таза ва къурумлу оьтсюн учун

2 февраля 2018 в 14:52 2644
Таза ва къурумлу оьтсюн учун
 
  Январ айны 31-нде Магьачкъала шагьарда Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини борчларын кютеген Абдусамат Гьамитовну ёлбашчылыгъы булан жыйын оьтгерилген. Онда март айны 18-нде болажакъ Россия Федерациясыны президентин сайлавлагъа гьазирлик гёрюв масъалалагъа къаралгъан. Жыйында Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов да ортакъчылыкъ этген.

 

Жыйынны ача туруп, Абдусамат Гьамитов президент сайлавлар уьлкеде бек агьамиятлы агьвалат экенин эсгерген.


– Бизин борчубуз – дюньягъа оьзюбюзню политика ва жамият ёллардагъы мекенлигибизни гёрсетмек учун, президентни сайлавларын къурумлу, ачыкъ ва таза кюйде оьтгермек. Сайлавланы алдында бир тюрлю закон бузув ишлер де болма бола. Пачалыкъ къурумланы, муниципал къурулувланы борчу сайлавлар тийишли даражада оьтсюн учун, гьар не янындан да бары да имканлыкъланы болдурмакъ деп англатыв этген Дагъыстан Гьукуматыны ёлбашчысы.


Жыйынны барышында республиканы Сайлав комиссиясыны председатели Магьаммат Дибиров сайлавлагъа нечик гьазирлик бар экенни гьакъында баянлыкъ сёз айтгъан. Ол билдирген кюйде, январ айны 26-сына ерли гелген маълуматлагъа гёре, Россия Федерацияны Президентини сайлавларында Дагъыстан Республикада тавуш бережек адамланы (сайлавчуланы)  100 проценти сиягьлагъа къошулгъан. Сайлав комиссияланы санаву – 1970. Оланы арасында 54 – территория, 1915 участка сайлав комиссиялар да бар.


Оьтгерилежек сайлавларда 2018-нчи йылны январ айыны 1-не ерли 1 миллион 677 минг сайлавчу гьисапгъа алынгъан. Шо иш узатылып тура.


– Сайлав комиссиялар Дагъыс­тан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясы, муниципал къурулувланы администрациялары булан бирликде сайлав участкаланы компьютерлер булан таъмин этмек учун гьаракат юрюте. Республиканы МФЦ къуруму булан центрны бары да муниципалитетлердеги филиалларыны имканлыкъларын къолламакъ учун да дыгъар этилген деп эсгерген Магьаммат Дибиров.