Таза дин юрютюв ёлланы илму-практика конференциясы

Таза дин юрютюв ёлланы илму-практика конференциясы
    
Ноябр айны 15-нде Магьачкъала шагьардагъы Дослукъну уьюнде «Россиялы бусурманланы адатлангъан ругь байлы­гъын сакълавну, Дюнья глоболизацияны вакътисинде бусурманлыкъны тазалыгъын сакълавну масъалалары» деген халкъара илму-практика конференция оьтгерилди.

Конференцияда ортакъчылыкъ этгенлени арасында Дагъыстан Республиканы Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев, Дагъыстанны бусурманларыны муфтиси шайых Агьмат-гьажи Абдуллаев, Россия Федерацияны Федерал Жыйыныны Федерал Советини председателини заместители Ильяс Умаханов, Россияны бусурманларыны ругьани жыйыныны муфтиси Альбир Крганов, Темиркъазыкъ Кавказны бусурманларыны координационный центрыны председатели Исмайыл Бердыев, Россия Федерацияны Президентини янындан Темиркъазыкъ- Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакилини кёмекчиси Алексей Гьасанов, Дагъыстан Республиканы дин комитетини председателини къуллугъун заманлыкъгъа кютеген Магьаммат Абдурагьманов, министерликлени, ведомстволаны ёлбашчылары, Россия Федерацияны субъектлерини муфтилери, тыш гьукуматлардан гелген дин ахтарывчулар, маълумат къуралланы вакиллери ва оьзгелер де бар эди. Жыйын башлангъынча сыйлы Къурандан аят охулду.

Сонг Дагъыс­тан Республиканы Гьукуматыны Председателини заместителини борчларын заманлыкъгъа кютеген Рамазан Жапаров Дагъыс­тан Республиканы Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильевге сёз берди. Ол оьзюню сёзюню башында гелген къонакълагъа булай умпагьатлы ёлугъувда ортакъчылыкъ этегени саялы баракалласын билдирди. «Бу залда олтургъанланы арасында Дагъыстангъа къыйынлы гюнлер гелгенде ону суверенитетин ва бирлигин сакълама къошум этген адамлар да бар», – деп эсгерди.

Сёзюн узата туруп, Владимир Васильев республикада оьтгерилме герекли гёз алгъа тутулгъан ишлени гьакъында да айтды. Дагъыстан Республиканы бусурманларыны муфтиси шайых Агьмат-гьажи Абдуллаев де гелген къонакълагъа оьзюню разилигин билдире туруп, Яратгъаныбыз бизге бир-биревню англап, бирче Ватаныбызны гележеги учун пайдалы иш юрютме кёмек этсин деп Аллагьдан тиледи ва оьтгерилеген конференцияны яшёрюмлени тюз ёлда тарбияламакъны уллу пайдасы барны англатды. Оьзгелер де шо меселде пикруларын айтдылар.