Тамазаланы совети яхшы ишлеме белсенген

Тамазаланы совети яхшы ишлеме белсенген

Гьали-гьалилерде Дагъыс­тан Республиканы Башчысыны борч­ларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев ДР-ни Тамазалар советини председатели Абдулла Магьамматов булан лакъыр этген.


 

Дагъыстан Республиканы Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев пачалыкъ гьакимликни беклешдирмек, республиканы ичиндеги политиканы камиллешдирмек, халкъланы арасындагъы парахатлыкъны ва разиликни болдурмакъ муратда айланадагъы табиатны сакълавда, оьсюп гелеген наслуну пат­риот ругьда тарбиялав, халкъланы яхшы мердешлерин сакълав ишлерде, этеген къошуму саялы республиканы бары да советлерине, оланы респуб­ликадагъы председателини атына баракалла билдирген. «1999-нчу йылларда уллу чагъындагъы адамлар республика учун этген ишлени бары да халкъ биле. Шо гьакъда Россияны Президенти Ботлихде болгъан ёлу­гъувда да айтгъан. Яшёрюмлеге бугюн яшама уьйретегенигиз саялы кёп уллу баракалла», – деген Владимир Васильев.


Абдулла Магьамматов Дагъыс­танны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильевни алда йимик гёз алгъа тутулгъан планланы ва масъалаланы чечивде гьакимлик къурумлагъа кёмек этежегин билдирген. «Биз, сиз башлагъан ишлени, Владимир Абдуалиевич, Дагъыстанны жамиятыны оьсювюне бакъдырылгъан бары да сиптечилигигизни якълайбыз. Биз сизге гьар не ишде де таяв болма гьазирбиз», – деген А.Магьамматов.


Ол дагъы да, Дагъыстанны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильевге Тамазалар советни чалышыву гьакъында маълумат берген ва республиканы бары да шагьарларында ва районларында агьамиятлы масъалаланы чечеген шулай жамият къурумлар барны гьакъында айтгъан.  Ёлу­гъувну вакътисинде бир нече агьамиятлы масъалалагъа да къаралгъан. Абдулла Магьамматов айтгъан кюйде, Тамазалар совети республиканы яшавундагъы масъалаланы чечивде ва яшёрюмлени тарбиялав масъалада актив кюйде ортакъчылыкъ эте.


Тамазалар советни янгыртмакъ деген масъалагъа да къаралгъан. Дагъыстанны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев айтгъан кюйде, Тамазалар советни членлери гьисапда, алда йимик, жамият арада абур къазангъан адамлар белгиленме герек деп билдирген. Тамазалар советни чалышывун яхшылашдырма, пачалыкъ къурумлар булан гьакълашып ишлеме герекни гьакъында да лакъыр юрюлген.


Ёлугъувну жамын чыгъара туруп, республиканы Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев бары да асувлу жамият-политика ва яшавлукъ-экономика масъалаланы чечивде Тамазалар совети гьакимлик къурумлар булан бирликде чалышажагъы гьакъда умут этегенин билдирген.