Ругьанилер пикру алышдырды

Ругьанилер пикру алышдырды
Арбагюн, ноябр айны 15-нде, Магьачкъала шагьарда Дос­лукъну уьюнде Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округуну дин ёлбашчыларыны V конгреси оьтгерилди. «Темиркъазыкъ Кавказны бусурман бирлешивлерини экстремизмни ва террорчулукъну хыялларына къаршы турувда топ­лагъан сынаву» деген шо конгресни ДР-ни намусну эркинлигине ва дин бирлешивлер булан байлавлукъгъа къарайгъан комитетини председатели Магьаммат Абдурагьманов юрютдю. Эсгерилген конгресде Россияны гьар тюрлю ерлеринден гелген дин чалышывчулар, алимлер ва профессорлар ортакъчылыкъ этди. Конгресни Сыйлы Къуранны аятларын охуп гьапиз Шамил Асабский башлады. Шондан сонг Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини биринчи заместителини борчларын заманлыкъгъа кютеген Рамазан Жапаров чыгъып сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюнде Дагъыстангъа гелип, ёлугъуп, башгъалагъа да тынглап, гьар тюрлю масъалалагъа байлавлу оьзлени пикруларын айтмагъа гьазир адамлар бар экенин айрыча эсгерди. «Шо да биригивге, бары да адамланы бирлешдиривге себеп болуп токътай. Мен бирдагъы керен де сизин къаршылай туруп, бизин рес­публикада сизге заманны пайдалы йибермекни ёрайман. Сиз бизин рес­публикагъа инг башлап бизин муфтиге гьюрмет этип, Дагъыстангъа гелгенигизни яхшы англайман. Барыгъызгъа да оьзюмню разилигимни билдиремен. Бизин республикада биз сизин кёп сююп къаршылажакъбыз», – деди вице-премьер. Рамазан Жапаров дагъы да оьзю Магьаммат Абдурагьманов булан этген лакъырыны барышында рес­публикадагъы дин къуллукъчуланы бизин уьлкени бизин якълылар яшайгъан ерлерине террорчулукъну ва экстремизмни алдын алывгъа байлавлу лакъырлашывлар оьтгермек учун йиберивню сиптеси якълангъаны гьакъда билдирди. Дагъыстанны муфтиси шайых Агьмат-гьажи Абдуллаев оьзюню сёйлевюнде дин къуллукъчуланы конгреси бизин республикада бешинчилей оьтгерилегени гьакъда айтды. Шону булан бирге, эсгерилген конгресни оьтгерив торайып гелеген яш наслуну ва жагьил адамланы гележегини гьакъында гьай этив болуп токътайгъаны гьакъда эсгерди. Шондан сонг чыгъып сёйлеген Темиркъазыкъ Кавказны бусурманларыны Координация советини председатели, Къарачай-Чергес Республиканы муфтиси Исмайыл Бердынов, оьз гезигинде жамиятда динни агьамиятлыгъы гьакъда айрыча эсгерди. Россияны бусурманларыны дин жыйыныны башчысы, РФ-ни Жамият палатасыны члени, муфти Альбир Крганов бусурман пачалыкъларда тувулунгъан гьалланы гьакъында сёйледи. Бары да чыгъып сёйлегенлер мердешли динни сакъламакъны ва ону асил хыялларын яймакъны агьамиятлыгъы, олай да жамиятны ругь-къылыкъ якъдан имканлыкъларын беклешдиривню, гьар тюрлю динлени юрютегенлени ва миллетлени арасында парахатлыкъны, татывлукъну сакълап, экстремизмни ва террорчулукъну алдын алмагъа тюшегени гьакъда айтдылар.