Россияда чыгъарылагъан малланы конкурсу

Россияда чыгъарылагъан малланы конкурсу

Регион конкурс комиссияны председатели Зайирбек Гьажиев билдирген кюйде, конкурсда 15 къурум ортакъчылыкъ этген. Оланы арасындан инг яхшыларыны продукциялары конкурсну ахырынчы федерал бёлюгюнде гёрсетмек учун айырылгъан. Олар – «Дербент коньяк заводу» деген акционер къурум, «Дружба», «Артель Кубачи», «Созвездие» деген жамиятлар.


«Россияны малларыны инг де яхшыларындан 100-сю» деп юрюлеген конкурс 1998-нчи йылдан берли оьтгериле. Ону аслу мурады – Россияда чыгъарылагъан малланы сан янын яхшылашдырмакъ ва оланы тыш уьлкелерден гелеген маллар булан тенглешдирме болагъан кюйде даражасын гётермек.


Федерал конкурсну гьасиллерине гёре арив накъышлангъан каталог чыгъарылажакъ. Онда продукцияланы гьакъында генг кюйде англатывлар берилежек. Шоллукъда, олар булан Россияны ватандашларындан къайры, дюньяны оьзге уьлкелеринде де таныш болма имканлыкъ тувула.


Конкурсну гьасиллерине гёре Дербент коньяк заводу бир нече савгъатлар къазангъан. «Ашамлыкъ маллары» деген номинацияда «Дагъыс­тан» деген коньяк лауреатны дипломун алгъан.


«Самур» чагъыр, «Дербент» гьаракъы да конкурсну дипломларына ес болгъан.


Дагъыстандан гелген оьзге ортакъчылар «Дружба», «Артель Кубачи» жамиятлар да гюмюшден этилген малланы номинациясында лауреатлар болгъан.


«Малланы сан яны учун» деген гьюрметли белги булан Дербент коньяк заводну директору Павел Мишиев, «Дружба» акционер жамиятны директору Магьаммат Арипов, «Артель Кубачи» жамиятны ёлбашчысы Нариман Хурдаев ва «Созвездие» жамиятны ёлбашчысы Абдул Изабакаров да савгъатлангъан.