Къурулушлар ва яшавлукъ объектлер учун 3 миллиард манат гёрсетиле

19 января 2018 в 20:21 3668
Къурулушлар ва яшавлукъ объектлер учун 3 миллиард манат гёрсетиле
   2018-нчи йылда Дагъыстанда федерал программаны оьлчевюнде бир нече яшавлукъ ва коммунал объектлер къурулажакъ. ДР-ни къурулуш, архитектура ва яшавлукъ-коммунал министерлигинде айтылгъан кюйде, 2800 охувчугъа ери булангъы школалар, 580 яшгъа ери булангъы яшлар бавлары, Дербентде нас сувланы тазалайгъан имаратлар, олай да 150 абзарны ва жамият территорияланы яхшылашдырыв ишлер этилежек.

Шо ишлер «Темиркъазыкъ-Кавказ федерал программаны оьлчевюнде 2025-нчи йылгъа ерли «Россия Федерацияны ватандашларын яшавлукъ уьйлер булан таъмин этмек учун этиле. Оьрден гелеген харжны оьлчевю 3 миллиард 22 миллион манатны къадарында болажакъ. Шо программаны яшавгъа чыгъармакъ учун, республика бюджетден де герек даражада харж гёрсетиле, деген Дагъыс­танны къурулуш министерлигинде.


Ондан къайры да, 2018-нчи йылда республикада Магьачкъаланы нас сувларыны масъаласын да минис­терлик гётерме сюе: Магьачкъала шагьарны канализациясы, Магьачкъала-Каспийск-Избербаш, Къызыл­юрт-Бабаюрт, Сардаргент-Даркъуш-Къазмалар, олай да, Буйнакск, Къызлар, Дагестанские Огни, Хасавюрт, Южно-Сухокумск шагьарланы ва Тёбе посёлокну нас сувларын тазаламакъны масъаласы салына.


 

Бизин мухбирибиз.