Конкурсда ортакъчылыкъ этмеге чакъыра

1 марта 2018 в 16:15 2471
Конкурсда ортакъчылыкъ этмеге чакъыра

  

«Фото Проджи» деген сурат конкурс савлай уькебизни оьзге регионларында йимик Дагъыстанда да Россияны Президентини сайлавларыны гюню 2018-нчи йылда март айны 18-нде ерлердеги сайлав участкларда оьтгерилежек деп къаравуллана ва шону учун ону къурумчулары сурат чыгъарма муштарлы тайпаланы конкурсда ортакъчылыкъ этмеге чакъыра.


Дагъыстандда сурат конкурсну къурумчусу – Басмахана уью ихтиярлары дазуландырылгъан акционер жамият (ООО) «Проджи». Конкурсну аслу мурады – ватандашаны политика ва правовый ихтиярларын камиллешдирив.


Конкурсда ортакъчылыкъ этегенлерден гьакъ алынмай о гёнгююлю кюйде гьакъсыз оьтгерилеген чара гьисапда оьтгериле.


Шонда ортакъчылыкъ этмеге муштарлы тайпалар конкурсну шартлары булан генг кюйде «Фото Проджи» деген сайтдан таба таныш болмагъа имканлыкълар яратылына.


Шолайлыкъда, Росссияны ватандашларына демократия къурумну институтларыны чалышывуна тергевю бакъдырылажакъ демеге ярай.


Конкурсда ортакъчылыкъ этгенлени барысын да къуршап токъташдырылгъан шартлагъа гёре гьасиллери де чыгъарылжакъ. Алданокъ белгиленген кююнде, конкурс март айны 18-нден тутуп апрел айны 1-не ерли чыгъарылажагъы гьакъда да айрыча эсгермеге тюше.


Токъташдырылгъан кюйде сурат конкурсну гьасиллерини чыгъармакъ учун суратланы конкурс комиссия март айны 20-на ерли къабул этежек.


Гьасиллери март айны 25-нде малим этилине ва шондан сонг бир жуманы ичинде алдынлылылар белгиленип олагъа савгъатлар Магьачкъалада Бейбулатовну орамныдагъы эки номерли уьйде тапшурулажакъ.


Конкурсда ортакъчылыкъ этмеге сюегенлер оьзлени суратларын социальный сетлерде (ВКонтакте, Инстаграм) ва информацияны печат къуралларында ерлешдирмеге бола.


Гьар тюрлю номинацияларда конкурсну ортакъчылары учун 21 савгъат токъташдырылгъан.


Сурат конкурс Буйнакск, Дагестанское Огни, Избербаш, Каспийск, Магьачкъала, Хасавюрт, Южно-Сухокумск шагьарларда оьтгериле.Шонда ортакъчылыкъ этмеге 18-39 йыллыкъ оьмюрюндеги ватандашлар чакъырыла.

Басмахана уью «Проджи».