Къайгъырышыв

21 сентября 2017 в 04:28 2145
Къайгъырышыв

 

Къайгъылы хабар тез яйыла. Хамисгюн, 14-нчю сентябрде, «Ёлдаш» газетни коллективи учун да шолай къайгъылы хабар етишди. Бизин булан узакъ йыллар ишлеп тургъан къалам ёлдашыбыз Барият Оьлмесова чакъсыз гечингенни билдик. Эренлер тарланды, къатынлар гёзьяш тёгюп йылады. Ала-саладан ол арабыздан гетгенлик барыбызны да пашманлыкъгъа салды, талчыкъдырды.


Барият Оьлмесова Буйнакск районну Ишарты юртунда 1979-нчу йыл тувгъан. Ата юртунда школаны битдирип, Буйнакскидеги педагогика училищеге охума тюшген. Оьзюню билимлеге гьасиретлиги булан бирче англавлугъу, бажарывлугъу огъар бу охув ожакъны къызыл дипломгъа битдирме имканлыкъ бере. Диплом алгъан сонг  юртдагъы оьзю охуп битдирген школада муаллим болуп ишлей. Сонг Буйнакскиде чыгъагъан район газетге ишге чыгъа. Ишлей туруп, Дагъыстан пачалыкъ университетни филология факультетин битдире.


Барият Оьлмесова «Ёлдаш» газетге ишге тюшгенде, толу гьазирлиги булангъы журналист гьисапда оьзюн гёрсетме бажарды. Ол бир башлап маданият бёлюкде мухбир болуп ишледи. Къумукъ интеллигенцияны вакиллерини маданият тармакъда аты белгили къуллукъчуланы гьакъында таъсирли, маъналы макъалалар, очерк­лер язды, баянлыкълар этди. Бёлюкню редактору болуп чалышды. Ону аты къумукъ халкъгъа белгили болду.


Оьзюню сабур, саламат хасияты булан ол иш ёлдашларыны абурун-сыйын къазанды. Гьар гюн ишге гелсе, гьайлы кюйде, гьакъ юрекден сорашып, юрегингни йымышатып, пашман бусанг да, иржайта эди. Арабызда болгъур деген илиякълы, рагьмулу адам эди. Эди деп язмагъа къол нече де сюймей, ол арабызда ёкъну юрек де алма сюймей. Тек нетерсен, Аллагьны къадарына къаршы чыгъып болагъан ёкъ.


Иш ёлдашларыбызны барысыны да атындан Барият Оьлмесованы агьлюсюне, дос-къардашына гьакъ юрекден къайгъырышагъаныбызны билдиребиз. Жаны женнетлерде болсун!


Аллагь рагьмат этсин!

«Ёлдаш» газетни коллективи.