Ишчи сапары булан Къызлар шагьаргъа баргъан

Ишчи сапары булан Къызлар шагьаргъа баргъан
      Россия Федерацияны Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакили Олег Белавенцев ва Дагъыстан Республиканы Башчысыны борчларын кютеген Владимир Васильев Къызлар шагьардагъы «КЭМЗ» деген акционер къурумгъа ишчи сапар этип заводну гьалиги гьалы булан ювукъдан таныш болгъанлар. Олар заводну генеральный директору Ибрагьим Агьматов да булан производство цехлени айланып чыкъгъан. Мунда гиччи самолётлар этиле.

 


Президентни толу ихтиярлы вакилине ва бизин республиканы ёлбашчысына МАИ-411 маркалы самолётну гёрсетген. Онда дёрт адамгъа ер бар. Самолёт Москвадагъы авиация институтну конструктор бюросунда ойлашылгъан. Уьстю къатты алюминий темирден этилген. Европада чыгъарылагъан СS-23 ва Америкада чыгъарылагъан FAR-23 маркалы самолётлагъа ошай. Кюйге къарагъанда, бизин республикада чыгъарылагъан бу енгил самолёт йыллар гетип, бизде ва тыш пачалыкъларда, тийишли багьа берилип, оьзюню онгайлылыгъын гёрсетежек. Самолётну бир нече тюрлю талапланы кютмек учун бары да имканлыкълары бар.


Ибрагьим Агьматов эсгергени йимик, бу самолётну 3 тюрлюсю чыгъарылажакъ. Оланы проектлерини уьстюнде заводну къуллукъчуларындан 18 адам ишлей.


 «Биз чыгъаражакъ самолёт оьзюне ошайгъан оьзге моделлерден эсе эки керенге учуз токътай. Ону чыгъармакъ учун кёмек этгенигизни сюе эдик», – деп билдирген заводну генеральный директору. Жавап гьисапда Олег Беловенцев: «Биз «КЭМЗ» заводу йимик предприятие Дагъыстанны ва Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну пайдасына ишлегенни сюебиз. Гележекде не этме герекни гьакъында бирче ойлашып къарайыкъ. Сизин гьаракатыгъыз яхшы. Самолётну учув имканлыкълары тергелсин ва огъар сертификат берилсин учун биз болажакъ кёмегибизни этежекбиз», – деп билдирген.


Дагъыстан Республиканы ёлбашчысы Владимир Васильев де чыгъарылма гьазирленип турагъан МАИ-411 маркалы самолётгъа оьр багьа берген. Сонг къонакълар «Къызлардагъы коньяк заводда» ва эт маллар чыгъарагъан «Кизлярагрокомплекс», «Дарман» предприятиелерде болгъан.