Илмутдин Шугьайыбовну эсделигине багъышлангъан ёлугъув

6 апреля 2018 в 14:38 1716
Илмутдин Шугьайыбовну эсделигине багъышлангъан ёлугъув
   

Пятница, 06.04.2018г. - "ЁЛДАШ".


Уллу Ватан давну ортакъчылары дав майданларда гёрсетген гьюнерлер, къоччакълыкъ, арадан кёп заманлар гетсе де, халкъны эсинден таймас. Эгер де шолай бир адамны гьакъында язылгъан китап болса чы, о дагъы да агьамиятлы эсделик болуп токътай.


 

Бир нече гюн алда Уллу Ватан давну шолай бир ортакъчысы Илмутдин Шугьайыовну гьакъында язылгъан китапны белгилеп, республиканы милли китапханасында шатлы чаралар (презентация) оьтгерилди. Тутдурукълу чыкъгъан китап – автору Багьавудин Гьажаматов. Багьавудин язагъан бу – биринчи китап тюгюл, еттинчиси. Алда язгъанлары аслу гьалда динге, тарихге багъышлангъан эди.


Артдагъысы – Польша Республиканы игити, Таргъу юртлу къумукъ миллетни вакилини яшав ёлуну гьакъында. Апрель айны 4-нде китапхананы ёлугъувлар оьтгереген залына жыйылгъанлар Илмутдин Шугьайыбовну дав йылларын да, давдан сонггъу партия ишде юрютген гьаракатын да эсгердилер. Оланы арасында белгили алимлер, язывчулар, жамият чалышывчулар, депутатлар, журналистлер, артистлер, охувчу яшлар да бар эди.


Ёлугъувну алим Абдулкъадир Абдуллатипов юрютдю. Китапны ва ону игитини гьакъында сёйлегенлени арасында ДР-ни милли политикасыны министрини борч­ларын кютеген Татьяна Гамалей, Таргъу юртну жамият советини председатели Вагьит Вагьитов, Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишева, Къаягент районну башчысы Магьамматэмин Гьажиев, Таргъудагъы орта школаны директору Камалутдин Межитов, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Зугьра Бучаева, алим Гьасан Оразаев, жамият чалышывчу Салав Алиев ва оьзгелер де бар эди. Белгили артистлер Латип Шайипов, Зоя Чунаева, Муслимхан Магьамматов ватандашлыкъ ругьлу сарынлар йырлады. Таргъу школаны охувчу яшлары онгаргъан программада да йырлар, шиърулар бар эди. Гелгенлер рази къалардай онгарылгъан шатлыкъ чараланы ахырында китапны автору Багьавудин Гьажаматов языв ишин ахырына чыгъарма кёмек этгенлеге баракалласын билдирди.


Гертиден де, бирдагъы къумукъну гьакъында чыкъгъан шулай гёрмекли китапны къолунга алгъанда, ону уьстюнде ишлегенлеге баракалла билдирме тарыкъ деген ой геле. Китап чыкъгъанлы 9 ай бола. Бу шатлы жыйын, бираз геч этилгендир деген пикруну тувдурса да, жыйылгъанланы разилигин алып, Уллу Ватан давну ортакъчысы Илмутдин Шугьайыбовну эсделиги мекенли токъташгъанына шагьатлыкъ эте. Неге тюгюл, шонча йылланы узагъында ону аты эсгерилип арагъа чыкъгъанны эшитгенлер аз.


Ол Польша Республиканы инг сыйлы орденине ес болгъаны, дав майданда танк полкну командири болгъанны, давдан сонггъу йыллар Къаягент ва Къызылюрт районларда КПСС-ни район комитетлерини биринчи секретары болуп ишлегенни бизден къайры наслулар да билме тарыкъ экени белгили. Таргъулу Илмутдин Шугьайыбовну аты – миллетни даражасын оьрге гётереген бирдагъы бир, терен кюрчюлю эсделик. 

Максим Эсенбиев.