Гюзлюклени чачыв – аслу масъала

Гюзлюклени чачыв – аслу масъала
      

Хасавюрт районну республикада инг де уллу чачыв майданлары бар. Гьар йыл шолар бары да чачыла ва гёрмекли гелим алына. 7-нчи ноябрде районну юрт хозяйство управлениесинде бары да иш къурумланы ёлбашчылары булан генгеш оьтгерилди. Шонда аслу гьалда гюзлюклени чачывуна къаралды.


–Биз бу йыл 15 минг гектар ерге гюзлюклер чачма герекбиз, – дей управлениени ёлбашчысы Изамитдин Ирисбиев. –Заманында чачылгъан гюзлюклер – гележекдеги гелимни яртысы деп айтма ярай. Гетген йыл бары да хозяйстволар заманында гюзлюклени чачгъан ва агротехника ишлени юрютген эди, шону учун да гелими арив болду. Бизин бу йылгъы чачывубузну гелимин гелеген йыл гёрежекбиз, шону учун да оьз заманында чачмакъны гьайын этме герек.


Бу йыл яй бек къургъакъ болду, шону учун да ашлыкъланы чалып битгендокъ, сюрюв ишлени юрютме бажарылмады. Октябрни ахырына таба янгурлардан сонг сабанчылар сюрюп, шоссагьат чачып да йиберди. Чакъ да заманда бир явуп, оланы ишлерине четимликлер эте, тек сабанчылар гьар гюнню аяй. Ишин арив юрютегенлени арасында И.Ирисбиев «Гранит» ва «Чагъаро­тар» СПК-ланы, «Османюрт» ва «Боташюрт» МУП-ланы, Ждановну атындагъы ва «Вымпел 2002» агрофирмаланы эсгерди. Ол гюзлюклени чачыв ишлени юрютмек учун ра­йонда таман чакъы техника барны эсгере туруп, хозяйстволар чачывларын тез битсе, башгъаларына кёмек этмекни тапшурду.


Управлениени баш специалисти Расул Хасаев авлакъ ишлер юрюлеген кюйню гьакъында айтды. Ону сёзлерине гёре, 4005 гектардагъы гьабижай къайтарылып битген ва гьар гектардан 45 центнер гелим алынгъан. Шолай да, 1331 гектар ердеги чалтик де къайтарылып битген. Гьар гектардан 43 центнер алынгъан. Районда 145 минг тон бичен ва 7500 тон салам гьазирленген.


Гьар йыл сабанчыланы алдында сан янлы урлукълар алыв масъала токътай. Райондагъы Покровское юртда сынав станция да бар туруп, кёбюсю хозяйстволар урлукъланы Краснодар ва Ставрополь крайлардан алып гелелер. Гьар заман шо урлукълар бизин топуракълагъа къыйышмай къала. Шону учун да хозяйстволаны ёлбашчыларына шо масъалагъа теренден агьамият берме заман болгъан.