ФАЗУ АЛИЕВАГЪА ЭСДЕЛИК САЛЫНДЫ

ФАЗУ АЛИЕВАГЪА ЭСДЕЛИК САЛЫНДЫ

Магьачкъалада, 11-нчи декабрде, Дагъыстанны халкъ шаири Фазу Алиевагъа шагьар администрацияны алдындагъы оьзюню аты къоюлгъан бавда эсделик салынды. Уллу шаирге багъышлангъан шатлыкъны ачмакъ ону уланы, «Лезгинка» ансамблни директору Жамболат Магьамматовгъа тапшурулду.


Дагъыстанны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Ва­сильев онда булай сёйледи:

– Бугюн биз Дагъыстанны уллу шаирине, язывчусуна, жамият ва пачалыкъ чалышывчусуна, ихтиярланы якълавчусуна, Андрей Первозванныйны орденини кавалери Фазу Гьамзатовна Алиевагъа эсделик салабыз. Дагъыстан – пагьмулу адамланы ватаны, бизде белгили адамлар кёп бар, бизин бай тарихибиз, маданиятыбыз, уллу алимлерибиз, шаирлерибиз, язывчуларыбыз, оьзлерден ­янгыз Дагъыс­танны халкъы тюгюл, савлай Россия уьлгю алагъан адамларыбыз бар.


Фазу Гьамзатовна оьзюню ругьу булан адамны ва ватанны байлайгъан гючню гёрсетди. Оьзюню шиърулары, яратывчулугъу булан ол халкъгъа, ана Ватангъа, савлай дюнья махлукъгъа сююв не экенни гёрсетди.


Ол дагъы да айтгъан кюйде, Фазу Алиеваны дюньяны гьар не еринде де таный, ону яратывчулугъу – Тавлар элини маданият белгиси, Дагъыстанны халкъларыны милли белгиси гьисапда къалгъан.


–Бу йыл биз Фазу Гьамзатовнаны 85 йыллыгъын белгилейбиз. Ол гечингенли эки йыл гетип тура. Амма ону китаплары, ону яратывчулугъу бугюн де бизин булан. Ону шиърулары – дюньяны тазалыгъына, уллу ругьгъа ачылагъан терезе. Дюньяны 70-ге ювукъ тиллерине гёчюрюлген ону асарларын бирдагъы керен де сезмеге бизге имканлыкъ бериле, – деди В.Васильев.


Дагъыстанны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Ва­сильев дагъы да булай айтды:

–Огъар салынгъан эсделик ругь байлыкъ, маъна ва къылыкъ идеаллар чыгъагъан ер гьисапда къалажакъ. Фазу Гьамзатовнагъа ачылгъан эсделик булан барыгъызны да къутлайман, – деп билдирди Владимир Васильев.


Сонг Россияны язывчуларыны союзуну председатели Магьаммат Агьматов айтгъан кюйде, Фазу Алиева – биринчилей оьзюню ватаныны, Дагъыс­танны шаири. Дагъыстан, ону ватаны дюньяда бар туруп, огъар бакъгъан якъдагъы сююв сёнмежек.


Россияны язывчуларыны Москва шагьар бёлюгюню секретары, «Московский литератор» деген газетни баш редактору Иван Голубниченко Дагъыстанда ва Россияда Фазу Алиевагъа ачылагъан эсделикни агьамияты гьакъында эсгерди.


– Бугюн биз белгили россиялы, да­гъыстанлы шаир Фазу Алиевагъа эсделик ачабыз. Фазу Алиева уллу ва оьзюню адабият пагьмусундан башгъалар уьлгю алагъан совет чалышывчуланы сыдырасына гире эди. Огъар СССР-ни ва Россияны язывчуларыны союзунда уллу гьюрмет этиле эди. Ону эсделиги Россияны шаирлерини ва язывчуларыны арасында даим сакъланажакъ, – деп къошду къонакъ.


Магьачкъала шагьарны башчысы Муса Мусаев айтгъан кюйде, Фазу Алиеваны шиъруларында яшавда болгъанны, болуп турагъанны ва болажакъны сезме болабыз.


–Фазу Алиевагъа биз бугюн ол оьзю кёп сюеген бавда эсделик ачабыз. Бизин гьарибиз мунда гелип, бизин Ватаныбызны алгъышлай туруп язгъан яратывчулугъун эсге алабыз, – деди шагьарны башчысы.


Фазу Алиеваны уланы, «Лезгинка» ансамблни директору Ж.Магьамматов:

–Биз уьч агъа-ини 7 сагьат 30 минутда ону къабуруна гелегенлени биринчилери болабыз деп тура эдик. Биз мунда гелеген ёлну да тапмадыкъ. Бары да ёлда гюллер яйылгъан эди. Ону къабуруна гелеген ёлну, къабурун гюл байламлар безеген эди. О огъар къурдашлары, ювукъ адамлары этген абур эди, – деди ол.


Россияны чинк де уллу орденлерини бирисин берегенде Ф. Алиевагъа: «Уллу шаир, гьалиги заманны уллу жамият чалышывчусу», – деген Россияны Президенти Владимир Путинге баракалла билдирди.


Ондан сонг Ф.Алиеваны эсделигине гюл байламлар салынды. Шо агьвалатда Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов, Гьукуматны Председателини борчларын заманлыкъгъа кютеген Абдусамат Гьамитов, ДР-ни Башчысыны Администрациясыны ва Гьукуматыны ёлбашчысы Владимир Иванов, къардашлары ва ювукъ адамлары, минис­терликлени, тармакъланы башчылары, депутатлар, шагьарланы, районланы вакиллери ортакъчылыкъ этди.