Европаны чемпионаты Каспийскиде болажакъ

Европаны чемпионаты Каспийскиде болажакъ

Октябр айны 31-нде спорт ябушувланы комитетини членлери 2018-нчи йылны язбашында Каспийск шагьарда ябушувдан Европаны чемпионатын оьтгермек учун ерли шартлагъа къарама гелген. Шо делегацияны составында эсгерилген чараны конгрессини бюросуну члени Мария Якси Родика, Россияны спорт-ябушув федерациясыны вице-премьери ва Европаны шо къурумуну вице-президенти Наталья Ярыгина, Европа чемпионатны оьтгерив масъалагъа къарайгъан касбучусу Рамил Агьматов да болгъан.


Биринчилей, къонакълар спорт министерлигини вакиллери де булан Къарабудагъгент райондагъы «Каспий» санаторийге бара. Каспий денгизни ягъасында ерлешген санаторий гележекде шо чарагъа тыш пачалыкълардан гелген къонакълар турагъан ва тренировка этеген ер гьисапда болажакъ.


Сонг Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини борчларын кютеген Абдусамат Гьамитов булан бирликде Каспийск шагьарда Али Алиевни атындагъы яшёрюмлени ва спортну залына, Европаны чемпионаты оьтгерилеген ерге къарагъанлар.


Абдусамат Гьамитов: «Ярышлар башланагъан замангъа спорт къурулуш гьалиги халкъара талапланы кютеген даражада гьазир болажакъ», – деп билдирген.


Оьзюню янындан Мария Якси Родика: «Биз мунда гелгенли де кёп заман болмай. Амма гёргеник толу кюйде рази къалдыра. Дагъыстанда ябушувгъа къарама сюегенлер кёп экенге, спортзал ярышлагъа бары да иштагьлыланы сыйдырып болмажакъ. Амма биз бу чемпионат дагъыстанлыланы ва гелген къонакъланы эсинде къалагъан агьвалат гьисапда къалсын учун бары да имканлыкъланы къоллама къаст этебиз», – деген.


Спорт ябушувну уьч журасындан мунда 2018-нчи йыл апрель айда чемпионат болажакъ деп гёз алгъа тутулгъан.